Om RIF

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 120 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med mer enn 14.000 ansatte rådgivere og omsetter for mer enn 18 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.

Norge står overfor store utfordringer når det gjelder klima, eldrebølge, urbanisering, digitalisering og offentlig forfall. Våre medlemmer vil være en helt sentral del av løsningene for nettopp disse utfordringene. Det er deres jobb å finne og utvikle de samfunnsnyttige, smarte, kostnadseffektive og bærekraftige løsningene.

Rådgiverbransjens unike verdibidrag er basert på vår kombinasjon av høy faglig kompetanse, handlingsrom i tidligfase av prosjekter og evner til å omsette idéer, ønsker og krav til konkret  utforming av bygg og anlegg.

Jobben vår som interesseforening er å tilrettelegge for disse firmaene slik at de kan løse de store samfunnsoppgavene på en best mulig måte.

Før første spadetak, før entreprenøren kan sette i gang, er det mange ting som en må ha planlagt, regnet på, vurdert og kvalitetssikret for at løsningen skal være god, sikker og bærekraftig.

For et tenkt eksempel som er bygging av en skole/et sykehus må man vurdere grunnforhold, hvor skal bygget plasseres, hva må man ta hensyn til, hva slags konstruksjon skal en velge, hva slags konstruksjonsmateriell, luft- og lyskvalitet, branntekniske løsninger, energiforbruk og kostnader. Alt dette gjør den rådgivende ingeniøren.

Målet til RIF er å dele de rådgivende ingeniørenes kompetanse og erfaring for å fremme de bærekraftige og samfunnsnyttige løsningene.

Grunnlaget for verdiskaping

For hver krone brukt på vår rådgiving blir det bygget for 10 ganger så mye. Vi leverer grunnlaget for over 150 milliarder kroner i verdiskaping hvert år. Dette har enorm betydning for kundene, for arbeidsplasser og for skatteinntekter i Norge. Kvaliteten på våre leveranser er avgjørende for resten av verdikjeden.

RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.