Fagside RIB

Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB) i bygge- og anleggsprosjekter prosjekterer bærende konstruksjoner, med ansvars for prosjektert konstruksjonssikkerhet iht gjeldende krav.

Ekspertgruppens oppmerksomhetsområder omfatter byggverk og fag som angitt nedenfor:

 • Byggverk
 • Bolig og forretningsbygg
 • Skoler, sykehus og institusjoner
 • Bruer og Fjordkrysninger
 • Tunneler og kulverter
 • Dammer, kaier og havner
 • Plattformer
 • Industri- og lagerbygg
 • Haller og idrettsanlegg
 • Master og tårn
 • Støttemurer og fundamenter (konstruksjonsmaterialer)

Fagbetegnelse

·       Bærende konstruksjoner

·       Belastninger

·       Materialteknikk, bl. a. stål, betong og tre

·       Levetid

·       Farlig avfall

·       Miljøriktig materialbruk

·       Varmeisolasjon

·       Tetthet mot vann og fuktighet

·       Byggemetoder

·       Analyser av laster og konstruksjoner

·       Rehabilitering og tilstandsundersøkelser

·       Kostnader for oppføring av bygg

·       Kontraktuelle spørsmål for rådgivere

·       BIM / VDC

·       Kontroll

 

Grenselinjer til andre fag

Tverrfaglig grensesnitt til andre fag er viktig fokusområde.

Det utarbeides ofte prosjektspesifikke matriser som omhandler ansvarsområder (ansvarlig, bistand).

Ekspertutvalget BA har spesielt tverrfaglig fokus mot ekspertutvalg Brann, Akustikk, Bygningsfysikk, Tekniske Installasjoner, og (ikke minst) BIM.

 

 

AKTUELT

Det pågår arbeid med egen ytelsesveileder for RIB.