Fagside RIM

Miljø er en tverrfaglig disiplin som griper inn i alle beslutninger. Derfor er det viktig at alle også tenker miljø, og ikke kun "sitt" spesifikke fagområde. For enkelte oppgaver til en rådgivende ingeniør miljø (RIM) vil grensesnittene mot de andre fagene være begrensede, men som regel vil gode resultater være avhengige av at RIM er en godt integrert del i en prosjektgruppe.

Miljøriktig prosjektering

Miljøriktig prosjektering er altomfattende. Prinsippet er at man skal gjøre alle nødvendige miljøvalg – og kunne dokumentere dette. Som et minstenivå må man sørge for at miljøkravene i lovverket tilfredsstilles. Det finnes mange miljøkrav i ulike lover, men for bygge- og anleggsvirksomhet er det meste samlet i Byggteknisk forskrift (TEK). Det vil i hovedsak være oppfølging av kravene i kapittel 9 (Ytre miljø) i Byggteknisk forskrift som RIM vil ha hoved- eller delansvar for i prosjekter.

  • Oppgavene til en RIM vil være avhengig av blant annet fase, størrelse, type prosjekt og ambisjonsnivå i prosjektet, men typiske oppgaver vil kunne være:Utarbeidelse og oppfølging av miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner (MOP), i henhold til NS 3466 eller andre retningslinjer.
  • Miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse samt avfallsplan i forbindelse med endring eller riving av eksisterende byggverk.
  • Bistand til miljøriktig materialvalg. Dette kan blant annet omfatte bistand til å tilfredsstille Substitusjonsplikten og materialvalg som gir lavere klimagassutslipp.
  • BREEAM-NOR rådgiving. Som BREEAM-NOR rådgiver/AP (Akkreditert Profesjonell) eller som rådgiver innenfor de ulike emnene til BREEAM-NOR.
  • Klimagassregnskap for prosjektet, med analyser av alternative løsninger.

I tillegg til disse kjerneoppgavene innenfor fagområde kan RIM, avhengig av erfaring og kompetanse, ofte utføre oppgaver innenfor andre fagområder. Det er derfor viktig at grensesnittene mot særlig ARK, LARK, RIEn og RIByfy avklares tidlig i prosjektet.

Mer informasjon om bygg og miljø finner du blant annet på www.byggemiljo.no og www.dibk.no/no/Tema/Miljo