Vannprisen

Nominer kanidater til VANNPRISEN 2017. TRYKK HER før 31.12.2016

 

 

Statutter for Vannprisen

1. Vannprisen, som er stiftet av rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Tildelingen skal gi mulighet for omtale og pressedekning. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

2. Prisens totale verdi skal være inntil kr 25 000. Prisen er en kunstgjenstand påført vannprisen og årstall samt et reisestipend på 10 000. Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og navn og logo til Norsk vannforening og RIF.

3. Invitasjon til å fremme prisen til kandidater kunngjøres på Norsk vannforenings og RIFs hjemmesider samt i aktuelle fagtidsskrift. Forslag til kandidater må være innkommet Norsk vannforenings sekretariat innen fristens annonserte utløp. Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:

• Navn på kandidat

• Presentasjon av kandidaten

• Begrunnelse for kandidaturet

4. En komité oppnevnt av Norsk vannforening og RIF avgjør hvemsom skal få Vannprisen. Komiteen består av 4 personer, med 2 personer fra RIFs fagutvalg for Vann- og Miljøteknikk og 2 personer fra styret i Norsk vannforening.
5. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIF og Norsk vannforening på et omforent arrangement.

Vedtatt av Norsk vannforening og RIF, 10.10.2012
For Norsk vannforening For RIFs fagutvalg for Vann- og miljøteknikk
Anette Æsøy (styreleder)
Ragnhild Nordmelan (fagutvalgsleder)

Tidligere vinnere av Vannprisen

År

Navn / Forening

Tittel

Arb.sted

1988

 Oddvar Lindholm

Professor

Miljøverndepartementet

1990

 Hallvard Ødegård

Professor

NTH

1992

 Ågot Tangerud

 

Norsk Vannforening

1993

 Paul Sagberg

Direktør

VEAS

1994

 Driftsoperatører

Avløpsrenseanlegg

 

1995

 Egil Gjessing

Professor

Høgskolen i Agder

1996

 Ivar Henriksen

Direktør

Nedre Romerike Vannverk og RA2

1997

 Roar Finsrud

Sivilingeniør

Interconsult

1998

 Truls Krogh

Seksjonsjef

Folkehelsa

1999

 Olav Skulberg

Seniorforsker

NIVA

2000

 Arne Tollan

Seniorrådgiver

NVE

2001

 Haakon Taulow

Seniorrådgiver

NIVA

2002

 Gunnar Mosevoll

Sivilingeniør

Skien kommune

2003

 Glommas og Lågens  brugseierforening v/ Pål  Melquist 

Interesseorganisasjon for  vannkraft-produsentene i Glommavassdraget.

 

2004

 Svein Endresen

Sivilingeniør

Rambøll

2005

 Oslo Elveforum

Samarbeidsorgan

 

2006

 Sveinn T. Thorolfsson

Førsteamanuensis

NTNU

2007

 Lucy Robertson

Førsteamanuensis

Norges Veterinærhøskole

2008

 Torleif Bilstad

Professor

Universitetet i Stavanger

2009

 Christen Ræstad

Sivilingeniør

Eget firma

2010

 Ikke utdelt

 

 

2011

 Dag Berge

Seniorforsker

NIVA

2012

 Magnar Sekse

Fagdirektør

Bergen kommune

2013

 Toril Hofshagen

Ass. direktør

Norsk Vann

2014

 Anne Lyche Solheim

Seniorforsker

NIVA

2015

 Asle Aasen

Sivilingeniør

 

Bergen kommune

2016 Arve Hansen                        Daglig leder                                        VA teknikk AS