Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en dødsrisikodekning. Dette innebærer at gruppelivssummen utbetales til de etterlatte ved dødsfall i forsikringstiden, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og om dette inntreffer i eller utenom arbeidstiden. Forsikringsgiver er Storebrand.

Det kan også tilknyttes en uførekapital. Denne vil gjelde ved uførhet som skyldes både skader og sykdom. En uføreutbetaling vil være aktuell når:

  1. den ansatte/forsikrede blir varig arbeidsufør før utgangen av det kalenderår vedkommende fyller 60 år, og uføregraden er 50% eller mer
  2. den ansatte/forsikrede har vært minst 50% ervervsufør i et sammenhengende tidsrom av 2 år og
  3. ervervsuførheten bedømmes å være varig.

Uføredekningens størrelse er knyttet til forsikringssummen for gruppeliv. Hvis uførekapitalen forfaller i det kalenderår den forsikrede fyller 25 år eller tidligere, utgjør uførekapitalen 80% av forsikringssummen. Deretter reduseres den med 2% av forsikringssummen for hvert år.

Opphørsalder for gruppelivsforsikringen er 70 år. Om dere har behov å ha gruppelivsforsikring for ansatte over 70 år, ta kontakt. 

Gruppelivsforsikringen kan normalt tegnes på maksimalt 50G. Det kan også tilknyttes ektefelleforsikring og barnetillegg. Ektefelleforsikringen kan maksimum være 16 G, dog ikke høyere enn hovedforsikringen. Barnetillegg kan maksimum utgjøre 6,5 G per barn. Uførekapital kan ikke tilknyttes ektefelleforsikring. Dødsrisikoforsikringen utbetales til ektefelle, subsidiært til livsarvinger, arvinger etter loven eller til testamentsarvinger. Uførekapitalen utbetales til den forsikrede/ansatte. 

Last ned: 

Innmeldingsskjema gruppeliv
Utmeldingsskjema gruppeliv
Helseerklæring
Begunstigelsesskjema