Tilbud om systemrevisjon av RIF-medlemmer

09.12.2014

Etter utsendte «egenerklæring om RIF godkjenning», som er sendt ut til alle medlemsbedrifter i RIF, har vi fått flere spørsmål om hvilke firmaer som kan utføre ekstern revisjon av foretakene.

RIF har sendt ut «egenerklæring om RIF godkjenning» til alle medlemsbedrifter i RIF, med svarfrist innen 31.12.2014.

RIF har i etterkant av utsendelsen fått flere spørsmål om hvilke firmaer som kan utføre ekstern revisjon av foretakene, ref. punktet i egenerklæringen: «At firmaet i løpet av siste 3 år har gjennomført ekstern revisjon av praksis i forhold til RIFs krav til firmaets system for kvalitetsstyring.»  

Vi har derfor innhentet et tilbud fra COWI på utførelse av systemrevisjon som herved videreformidles til alle medlemmer. Tilbudet inneholder også noen opsjoner på mer omfattende revisjon. Minimumskravet til RIF ivaretas av punktet «systemrevisjon» i tilbudet.

Hvis dette er interessant, ta direkte kontakt med COWI (kontaktperson er Endre Grimsmo, eg@cowi.no). Avtale om revisjon opprettes direkte mellom COWI og ditt firma.

Det er ingen plikt til å bruke COWI for å utføre revisjonen. RIF tar gjerne imot forslag om/tilbud fra alternative revisjonsfirmaer.

Oppdraget vil selvsagt utføres i fortrolighet mellom COWIs saksbehandlere og firmaet som revideres. Eventuelle behov for særskilte taushetserklæringer, dokumentsikring mv avtales direkte mellom partene.

Vi har videre fått noen spørsmål om systemtilsyn utført av direktoratet for byggkvalitet (DIBK), kan regnes som revisjon iht RIFs krav. Dette har vi valgt å akseptere på lik linje med eksterne revisjoner. Forutsetningen er, som for eksterne revisjoner, at tilsynet har vært gjennomført i løpet av de siste tre år, og eventuelle avvik fra tilsynet er lukket innen 1.7.2015.

Mer info: ari.soilammi@rif.no