Standard om planlegging av sikringstiltak på høring

26.11.2015

Standard Norge har nettopp sendt forslag til ny Norsk Standard om planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom på høring. Bransjen inviteres til å komme med sine syn før 31. januar 2016. 

NS 5834 definerer og beskriver en rekke sikringsleveranser som kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendom. Standarden gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typene vurderinger for å få best mulige løsninger. Den sier også hvordan sikringstiltakene skal utvikles sammen med andre løsninger, slik at de ivaretar optimal sikring sammen med hensyn som økonomi, estetikk og praktiske forhold. Standarden lanserer fem typer spesialistfunksjoner i byggeprosjekter som skal bidra med riktig kompetanse til riktig tid før, under og etter prosjektering av sikre bygg.

Arbeidet med NS 5834 har pågått i tre år, og har involvert en rekke aktører. Arbeidsgruppen for standarden har bestått av ti personer med spesialrådgiver Anders Grønli i Norges Bank som leder. –Vi håper standarden vil gi en god veiledning både til utbyggere og rådgivere, og dermed gi et faglig løft for arbeid med sikring av bygg i Norge, sier Grønli.

Kan tilpasses
NS 5834 er bygget opp rundt generiske prosjektfaser, og sikringsleveransene er beskrevet slik at forskjellige oppdragsgivere kan tilpasse den til sine behov. Spesialistfunksjonene er beskrevet slik at oppdragsgivere gis en veiledning i hva slags kompetanse som bør etterspørres, mens rådgivningsfirmaer gis en veiledning i hva som forventes av forskjellige spesialistfunksjoner.

Store forventninger
Sjefingeniør Rolf Jullum i Nasjonal sikkerhetsmyndighet leder komitéen i Standard Norge som har ansvaret for utarbeidelse av NS 5834. Han uttaler at det nå er fint at standarden er klar for høring. Det er store forventninger til hver ny standard komitéen utvikler, da sikring er et felt som er i sterkt utvikling. Virksomhetene som skal utvikle og vedlikeholde beskyttelse trenger hjelpemidler for å kunne få kontroll med risiko og til å finne riktig beskyttelse.
Det er også viktig å bidra til at arbeidsprosesser for å utvikle beskyttelse eller sikringstiltak blir integrert, slik at tiltakene blir forholdsmessige og tilstrekkelige uten at kostnaden blir stor. Utviklingen av tiltak må integreres i byggeprosessen. Beslutningstakere må få sammenstilt og koordinert informasjon.

Bredt sammensatt komite har utviklet standarden
Standard Norges komité 296 Samfunnssikkerhet i bygg, anlegg og eiendom har utarbeidet NS 5834.

Følgende organisasjoner har deltatt i komitéen og arbeidsgruppen som forfattet standarden:
3RW Arkitekter AS, Arcus Arkitekter AS, Arkitektbedriftene i Norge, Byggenæringens landsforening, Combitech AS, Cowi AS, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Falck Nutec AS, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Forsvarsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kystverket, Landsorganisasjonen i Norge, Multiconsult AS, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges Bank, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo kommune, Petroleumstilsynet, Rådgivende Ingeniørers Forening, Schibsted Media Group ASA, Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS, Statoil ASA, Statsbygg, Transportøkonomisk institutt og ÅF Advansia AS.

Åpent for innspill
Alle som ønsker å bidra med innspill til standarden kan gjøre dette på Standard Norges hjemmeside 
De som ikke har en Standard Norge-brukerkonto må lage det for å få tilgang til standarden.