Rambøll skal planlegge for ny bydel i Stavanger

15.06.2016

Hva skal til for å gjøre en by attraktiv? Hvilke kvaliteter bør ligge i uterommene? Det skal Rambøll være med å definere etter at de nylig vant oppdraget med å utforme landskapsplan for Madla-Revheim.

I løpet av de neste ti årene skal Madla-Revheim, som ligger 5 kilometer utenfor Stavanger sentrum, utvikles. Det skal bygges 4000 nye boliger hvor over 10.000 mennesker skal bo. I tillegg skal det tilrettelegges for næring, handel, skole, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg, lekeplasser og parker, alt en god bydel trenger.

- Vi ønsker å bidra til en tilrettelegging med mennesker i sentrum, med gode rom for sosiale møter, aktiviteter og den gode opplevelsen, sier Marianne Berge, oppdragsleder for den tverrfaglige prosjektgruppen i Rambøll.

Blågrønn struktur 
I et så langt utbyggingsperspektiv som området har, er det viktig å kartlegge hvilke tiltak i strukturen som bør være på plass tidlig. Landskapsplanen skal definere innholdet i den blågrønne strukturen, terrengformingen, samt løsninger for overvannshåndtering. Den overordnede landskapsplanen skal ligge til grunn når detaljregulering starter for nye boligområder.

Oppdraget er delet inn i to, overordnede tema og programmering. Landskapsplanen skal dekke de deler i områdereguleringen som er vist som grønnstruktur og idrett, samt felles lekeområder. 
Rambøll er pådrivere for bærekraftig byutvikling. Det fokuseres på menneskers plass i den utbygde by og på hva som påvirker trivsel og folkehelse. For Madla-Revheim området vil Rambøll planlegge for positiv utvikling av alle de tre faktorene: den fysiske-, sosiale- og kulturelle konteksten.

Vann som positivt element 
Håndtering av overvann som et positivt element i boligområde ligger til grunn for både landskapsplanen og hele områdeplanen. I dette boligområdet vil åpne vannspeil både skape attraksjoner og infiltrere overvannet i grunnen for å bevare mest mulig av det opprinnelige naturmiljøet.

-Vi vil ha et mål om å kunne bevare mest mulig av eksisterende kvaliteter som vegetasjon og steingjerder. Våre landskapsarkitekter vil søke å forme terrenget slik at tidligere formasjoner dannet av istiden bevares og at vi gjerne også forsterker opplevelsen av dette ved å jobbe med terrenget på en smart og attraktiv måte, forteller Berge.

FAKTA: Hva er blågrønn struktur? 
Blågrønnstruktur er håndtering av overvann. Overvann oppstår for eksempel ved store nedbørsmengder. Hvis ikke vannet har gode veier å renne kan det forårsake flom og oversvømmelse noe som igjen kan resultere i materielle ødeleggelser. Med tiltak som for eksempel beplanting og kunstige dammer kan man kontrollere vannmassene. Ved å tilrettelegge gode løsninger gjør man vannet om fra problem til ressurs.