COWI frifunnet for millionkrav

03.11.2017

Fredrikstad tingrett dømte nylig i COWI AS og forsikringsselskapet deres AIGs favør i rettssaken mot Nortura etter byggingen av slakteriet på Hærland i Eidsberg i Østfold.

Saken omhandler byggingen av nytt foredlingsanlegg for hvitt kjøtt besto både av nybygg og rehabilitering.

I januar 2012 ble opprinnelig byggeprosjektet beregnet til å koste 417 millioner kroner av COWI, men underveis eskalerte kostnadene kraftig. Etter detaljprosjektering var kostnadene kommet i januar 2013 kommet opp i 516 millioner kroner, og da bygningsarbeidene startet i september 2013 oppjusterte COWI kostnadene til 585 millioner kroner. Sluttkostnaden endte på 770 millioner kroner.

479 endringsmeldinger
Nortura mente at COWIs mangelfulle beskrivelse medførte at store deler at entreprenørenes arbeid ble tilleggsarbeider, og viser til at det på de tre største entreprisene var 479 endringsmeldinger. Til sammen utgjorde disse en ekstrakostnad på 86 millioner kroner.

Nortura krevde erstatning fra COWI på inntil 55,3 millioner kroner og prisavslag/tilbakebetaling av honorar med inntil 35 millioner kroner. Nortura saksøkte også COWIs forsikringsselskap AIG Europe Limited.

COWI på sin side mente ikke at de hadde gjort noe feil, og viste blant annet til at byggherren ikke viste frem en eneste tegning med angivelige feil.

COWI viste også til at de varslet Nortura på månedlig basis om kostnader, og at det ikke ble reagert på dette på noe tidspunkt. De pekte på at prosjekteringen økte i omfang, og at det ble foretatt omprosjektering på grunn av endringer fra Nortura og leverandørene.

COWI hadde reist et motsøksmål med krav om betaling av honorar med 3.877.392 kroner.

I sin dom frikjenner flertallet i retten COWI og AIG. Retten reagerer blant annet på at Nortura ikke har fremsatt noen reklamasjoner mot COWI underveis i prosjektet.

«Tingrettens flertall kan ikke se at det er sannsynliggjort svikt mht. samarbeid, ledelse eller systemer i COWI som har hatt noen betydning for prosjektet»,

står det i dommen, som derimot setter spørsmålstegn ved at Nortura ikke har brukt en profesjonell prosjektleder i et så omfattende prosjekt.

«Det er etter bevisførselen overhodet ingen tvil om at COWI varslet om behovet for underlag og konsekvensene av manglende underlag. Det er etter flertallets syn urovekkende at prosjektleder ikke på noe tidspunkt i prosjektet oppfattet dette.

Nortura må vurderes som en profesjonell byggherre. Likevel har retten merket seg at prosjektleder syntes å ha begrenset kunnskap om innholdet i de ulike standardene som ble benyttet, først NS 8402 og deretter NS 8401», skriver de.

«Oppsummert er flertallets syn at det ikke er belegg for å hevde at COWI grovt uaktsomt har unnlatt å informere Nortura om mangler i anbudsbeskrivelsene. Det er dokumentert at COWI hele veien har holdt Nortura kjent med at anbudsbeskrivelsene ikke var komplette og grunnen til det.

Tingrettens flertall finner det uforståelig at Nortura påberoper feil og mangler i anbudsbeskrivelsene som COWI utarbeidet uten å ha tatt for seg teksten i anbudsbeskrivelsene og sammenholdt dem med de utførte tilleggsarbeidene. Først da hadde det vært mulig å avklare om det var gjort feil i anbudsbeskrivelsene. Nortura har ikke engang gjort noe forsøk på dette», heter det i dommen