Samhandling i fokus på Multiconsults frokostmøte

31.01.2017

Bygg- og anleggsnæringen ser en økning i større og mer komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Samtidig ser vi at forskjellige kontraktsformer anvendes i større grad. Dette krever økt samhandling i prosjektgjennomføringen. Multiconsult tar opp denne tematikken i sitt frokostmøte den 28. februar. 

 

Frokostmøtet ser på hvordan man kan sikre god samhandling mellom de viktigste aktørene i en prosjektutvikling og -gjennomføring. I denne sammenheng er de viktigste aktørene definert som byggherre, prosjekterende og entreprenør.

- Multiconsult tror det fremdeles er mye å hente ved å få til god samhandling mellom disse aktørene. Innen bygg- og anleggsnæringen ser vi en utvikling mot større og mer komplekse prosjekter samt anvendelse av andre kontraktsformer enn det som tidligere har vært vanlig for næringen. Totalentrepriser og OPS (Offentlig Privat Samarbeid) kontrakter har vært anvendt inn byggsegmentet av bygg- og anleggsnæringen i lengre tid, sier Håkon Sannum, konferansier for frokostmøtet og seniorrådgiver i Multiconsult.

Utnytte effektiviseringspotensialet
For Tønsbergsykehuset baserer byggherren seg på en IPD (Integrated Project Delivery) kontrakt. Innen anleggssegmentet legges det opp til større bruk av totalentrepriser og EPC (Engineering Procurement Construction) kontrakter. Dette gjelder for både veg og bane. OPS-kontrakter vil også benyttes for gjennomføring av vegprosjekter.

- For å ta ut effektiviseringspotensialet som ligger i anvendelse av denne type kontrakter, vil det være ekstra viktig med godt samspill og samhandling mellom aktørene. Innen bygg- og anleggsnæringen arbeides det blant annet med å anvende Lean-metodikk og VDC (Virtual Design and Construction) prinsipper i gjennomføringen. Dette vil kreve gjennomføringsprosesser som legger til rette for god samhandling og teknologi som støtter opp om effektive prosesser, sier Sannum.

bigstock-Samarbeid.jpg

Foredragsholderne, som er sentrale aktører innen både bygg- og anleggsnæringen og olje- og gassnæringen, vil trekke fram hvordan prosjektorganisasjonen kan legge til rette for god samhandling gjennom blant annet bemanning, struktur og gode gjennomføringsprosesser. Det ses på bruk av gjennomføringsmodeller og teknologi innen 3D- modellering, slik som BIM (BygningsInformasjonsModellering) og VDC.

Verdifull kunnskap på tvers av bransjer
Bygg- og anleggsnæringen kan ha stor nytte av å hente kunnskap om prosjektgjennomføring fra andre næringer. Viktigheten av dette er understøttet av doktorgradsarbeidet til Øystein Mejlænder-Larsen (Multiconsult/NTNU). Avhandlingen ser på hvordan bruk av gjennomføringsmodeller og utnyttelse av BIM kan øke effektiviteten i byggeprosessen, basert på erfaringer fra gjennomføring av store olje- og gassprosjekter.

- Olje- og gassnæringen har investert tungt i utvikling av ny teknologi og i å håndtere store og
komplekse prosjekter. Det er mange likheter i prosjektgjennomføring mellom næringene, både når det gjelder prosjektfaser, aktører, styringsprinsipper og anvendelse av teknologi. Det vil derfor være relevant å identifisere erfaringer som kan tilpasses fra olje- og gassnæringen til bygg- og
anleggsnæringen, sier Mejlænder-Larsen.

For mer informasjon om frokostmøte, trykk her