RIFs etikkveileder

Veileder i god forretningsskikk og samfunnsansvar (2012)

Forretningsskikk kan defineres som en norm, som skal fungere mellom næringsdrivende. Beskyldninger om brudd på god forretningsskikk kan gjøre stor skade for selskaper og kan ramme både omdømmet og bunnlinjen. RIF ønsker at etikk skal være en selvfølgelig del av bedriftskulturen til medlemsfirmaene, og som forening vil vi bidra til en etisk standard for bransjen. De enkelte medlemsfirmaene må selv iverksette konkrete tiltak, og mange er allerede kommet langt i sin prosess.

Arbeidet med god forretningsskikk begynner på styrenivå, og forutsetter at administrativ ledelse fungerer som troverdig forbilde. De ansatte må involveres slik at krav kan forstås, aksepteres og følges opp. I veilederen gir RIF praktiske forslag til hvordan den enkelte bedrift kan starte dette arbeidet, vi definerer hva RIF ser på som god forretningsskikk, hva korrupsjon og samfunnsansvar er, og vi diskuterer en del dilemmaer firmaene kan møte på. RIF håper at veilederen tjener som inspirasjonskilde til et målrettet arbeid med etikk i de enkelte medlemsbedriftene.

Last ned RIFs Veileder i god forretningsskikk og samfunnsansvar 2012.

RIF viderefører sin konkretisering av Norm for god forretningsskikk i henhold til ny norsk rettspraksis innen korrupsjon. Det er derfor blitt laget en egen etikkveileder. 

Fra RIFs Norm for god forretningsskikk

Punkt nr. 6 Korrupsjon


RIF-medlemmenes ledere og medarbeidere skal innta en offensiv holdning mot korrupsjon. Korrupsjon foregår der et firma må betale eller gi annen fordel til en klient for å få et oppdrag. For oppdrag i utlandet er det legitimt å benytte agenter, siden dette kan være nødvendig for å skaffe kunnskaper og kontakter, på linje med annet relasjonsarbeid. Både RIF og FIDIC krever imidlertid at det skal være samsvar mellom det en betaler en agent og tjenestenes omfang og innhold. Dessuten stilles det krav til åpenhet om slike relasjoner.

Om RIFs Norm for god forretningsskikk


Normen beskriver forventet opptreden i forhold til kunder, kolleger, ansatte, andre aktører og omverdenen. Opptreden i strid med det som her er anført, kan tas opp av eller bringes inn for RIFs organer. RIFs Norm forGod forretningsskikk forutsettes å være et aktivt redskap hos alle RIFs deltakere. Fordi foretakenes ledelse skal påse at anvisningen blir fulgt, bør dokumentet inngå som et av virksomhetenes sentrale dokumenter, blant annet som del av styringssystem.

Les RIFs Norm for god forretningsskikk

RIFs internasjonale arbeid mot korrupsjon

RIF er den norske medlemsorganisasjonen i International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) www.fidic.org. FIDICs arbeid mot korrupsjon er lagt til Integrity Management Committee (IMC): www1.fidic.org/about/comm/imc/

The Terms of Reference are: 

To work with our international partners: International Financing Institutions (IFI’s), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Transparency International (TI), in the development of a demand-side Integrity Management process to complement FIDIC’s supply side efforts.

  • To assist the Executive Committee on matters related to Integrity Management and emerging international initiatives.
  • To promote the use of the Business Integrity Management System (BIMS) as the effective tool of corporate governance in curbing corruption.
  • To follow up and support BIMS training and implementation programs among Member Association’s membership of consulting firms.
  • To support the formation and effective functioning of a BIMS Users Forum.
  • To liaise, in conjunction with the Secretariat, with organizations with interest in Business Integrity Management.