RIFs etikkveileder

Veileder i god forretningsskikk og samfunnsansvar (2012)

etikkveilederForretningsskikk kan defineres som en norm som skal fungere mellom næringsdrivende. Beskyldninger om brudd på god forretningsskikk kan gjøre stor skade for selskaper, og kan ramme både omdømmet og bunnlinjen. RIF ønsker at etikk skal være en selvfølgelig del av bedriftskulturen til medlemsfirmaene, og som forening vil vi bidra til en etisk standard for bransjen. De enkelte medlemsfirmaene må selv iverksette konkrete tiltak, og mange er allerede kommet langt i sin prosess.

Arbeidet med god forretningsskikk begynner på styrenivå, og forutsetter at administrativ ledelse fungerer som troverdig forbilde. De ansatte må involveres slik at krav kan forstås, aksepteres og følges opp. I veilederen gir RIF praktiske forslag til hvordan den enkelte bedrift kan starte dette arbeidet, vi definerer hva RIF ser på som god forretningsskikk, hva korrupsjon og samfunnsansvar er, og vi diskuterer en del dilemmaer firmaene kan møte på. RIF håper at veilederen tjener som inspirasjonskilde til et målrettet arbeid med etikk i de enkelte medlemsbedriftene.

Last ned RIFs Veileder i god forretningsskikk og samfunnsansvar 2012

RIF viderefører sin konkretisering av Norm for God forretningsskikk i henhold til ny norsk rettspraksis innen korrupsjon og har laget en egen etikkveileder

Fra undring til endring – Grunnlag for å styrke beredskapen for god forretningsskikk og mot korrupsjon.

Dette er en veileder fra RIF til de enkelte RIF-firmaer. Primært til firmaledelsen, som så har som oppgave å følge opp overfor alle medarbeiderne. Utgangspunktet er økte utfordringer knyttet til korrupsjon, men også god forretningsskikk i videre perspektiv. RIFs Norm for god forretningskikk er et sentralt RIF-dokument, som nylig er blitt fulgt opp av en ”vær varsom”- plakat mot korrupsjon. Veilederen tar for seg disse dokumenter og nasjonale lovkrav knyttet til dem. Den anviser forslag til hvordan tiltak i en prosess i de enkelte firmaene kan styrke beredskapen for god forretningskikk og forhindre korrupsjon. Som ledd i dette, er det vist eksempler som illustrerer dilemmaer når innarbeidet praksis møter de nye kravene.
Last ned Fra undring til endring

Fra RIFs Norm for god forretningsskikk

Punkt nr. 6 Korrupsjon
RIF- deltakernes ledere og medarbeidere skal innta en offensiv holdning mot korrupsjon

Korrupsjon foregår der et firma må betale eller gi annen fordel til en klient for å få et oppdrag. For oppdrag i utlandet er det legitimt å benytte agenter, siden dette kan være nødvendig for å skaffe kunnskaper og kontakter, på linje med annet relasjonsarbeid. Både RIF og FIDIC krever imidlertid at det skal være samsvar mellom det en betaler en agent og tjenestenes omfang og innhold. Dessuten stilles det krav til åpenhet om slike relasjoner.

Om RIFs Norm for god forretningsskikk
Normen beskriver forventet opptreden i forhold til kunder, kolleger, ansatte, andre aktører og omverdenen. Opptreden i strid med det som her er anført, kan tas opp av eller bringes inn for RIFs organer. RIFs Norm forGod forretningsskikk forutsettes å være et aktivt redskap hos alle RIFs deltakere. Fordi foretakenes ledelse skal påse at anvisningen blir fulgt, bør dokumentet inngå som et av virksomhetenes sentrale dokumenter, blant annet som del av styringssystem.

Les RIFs Norm for god forretningsskikk

RIFs internasjonale arbeid mot korrupsjon

RIF er den norske medlemsorganisasjonen i International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) www.fidic.org

FIDICs arbeid mot korrupsjon er lagt til Integrity Management Committee (IMC)

www1.fidic.org/about/comm/imc/

The Terms of Reference are:
To work with our international partners: International Financing Institutions (IFI’s), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Transparency International (TI), in the development of a demand-side Integrity Management process to complement FIDIC’s supply side efforts.

  • To assist the Executive Committee on matters related to Integrity Management and emerging international initiatives.
  • To promote the use of the Business Integrity Management System (BIMS) as the effective tool of corporate governance in curbing corruption.
  • To follow up and support BIMS training and implementation programmes among Member Association’s membership of consulting firms.
  • To support the formation and effective functioning of a BIMS Users Forum.
  • To liaise, in conjunction with the Secretariat, with organizations with interest in Business Integrity Management.

Nyttige lenker

Transparency

11th International Anti-Corruption Conference: The Seoul Findings
Dokumnetet oppsummerer konklusjonene fra 11th International Anti-Corruption Conference (IACC) holdt 25.-28. mai 2003 i Seoul, Sør Korea. Anti-Corruption Gateway for Europe and Eurasia
"Offers primary materials and direct links to major information sources for anti-corruption practitioners and analysts engaged in Eastern Europe and the Former Soviet Union...repository of anti-corruption project documentation, legislation, regional and international agreements, news, survey results, reports, and research.

Anti-corruption network for transition economies
Internettressurser om korrupsjonsbekjempelsen i Sentral- og Øst-Europa

Center for Public Integrity
"Investigative journalism in the public interest." USA-basert.

Center for Public Integrity. Undersøkelse fra 25 land
"Public Integrity Index" står sentralt i CPIs Global Integrity Report - denne gir en "quantitative scorecard of governance practices" i 25 land.

CIPE - Center for International Private Enterprise

Cornerhouse
Britisk utredningsorganisasjon med formål å styrke sivilsamfunnet; utgir papers om Eksportkredittinstitusjoner, korrupsjon,mm.

EurActiv.com
"EU News, policy positions and 'EU Actors' online. The leading online EU policy portal."

EurActiv.com - interview - EU has no coherent anti-corruption strategy

EurActiv.com > enlargement > corruption
EurActiv.com > governance > corruption

global.no
Norsk portal for nord-sør spørsmål og internasjonal utvikling

GOPAC - parlamentarikere mot korrupsjon
Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)

Helsevesen - legemiddelindustrien
Nettstedet til Ethical Guidelines for Gifts to Physicians From Industry, American Medical Association (AMA). Dokumentene som vises på AMA's nettsted gjelder retningslinjer for gaver mm. til leger i markedsføringen av industriens produkter.

Humanitarian Accountability Partnership (HAP)
In January 2003, humanitarian agencies initiated HAP International. "Commited to upholding the highest standards of accountability through self-regulation and collective accountability". Se også http://www.hapgeneva.org/accountability.htm

INTOSAI Development Initiative
INTOSAI er organisasjonen for verdens riksrevisjoner. De har et utviklingsprogram kalt Development Initiative.

Korrupsjon i transisjonsøkonomier - forskernettsted
Trust and honesty er navnet på et nettsted som publiserer papers fra en gruppe forskere som drøfter "governance", transparency" og korrupsjon i tidligere sosialistiske stater.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

ODIN - Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge

OECD - ANCORR Web
OECD Anti-Corruption Ring Online = ANCORR Web. "One of the world's largest information centers on corruption and bribery."

OECD - anti-corruption website

OECD - country report on Norway
OECDs siste landrapport om Norges gjennomføring av OECD Anti-Bribery Convention. April 2004.

OECD - export credits
OECD Action statement on bribery and officially supported export credits

OECD - measures to combat corruption in export credits
"Responses to 2002 survey on measures to combat bribery in officially supported export credits - as of 14 May 2004. Information reported by Members of the OECD's Working Party on Export Credits and Credit Guarantees."

OECD - publications and documents

OGP Oil and Gas Producers
Den internasjonal sammenslutningen av olje- og gassprodusenter.

Paris Declaration
"The Paris Declaration is an ambitious text which puts forward a series of 11 measures to be implemented in order to drastically reduce international financial corruption."

PSIRU
Public Services International Research Unit (PSIRU, britisk utredningsorganisasjon med nyheter og rapporter om ulike korrupsjonsspørsmål.

Public Concern - making whistleblowing work
Britisk nettsted med ressurser og bistand til varslere, i offentlig og privat sektor.

Publish What You Pay-kampanjen
Open Society Institute har hjemmeside om PWYP.

Publish What You Pay.-kampanjen
Nettstedet til Global Witness. Publish What You Pay-kampanjen tar sikte på hjelpe innbyggerne av stater rike på naturressurser (olje, gass, mineraler) i Sør til å holde egne myndigheter til ansvar for forvalningen av inntektene som stammer fra utnyttelsen av ressursene. Kampanjen støttes av Transparency International og mer enn 100 andre NGOer.

Respondanet

Riksrevisjonen

Stortingets informasjonstjenester

TRACE
TRACE = Transparent Agents and Contracting Entities. "Specializes in anti-bribery due diligence reviews and compliance training for international commercial intermediaries (sales agents and representatives, consultants, distributors, and suppliers)."

Transparency International Integrity Awards
"Created to recognise the courage and determination of the many individuals and organisations fighting corruption around the world." (Eva Joly var prisvinner i 2001).

UNICORN - globalt nettverk mot korrupsjon
Omfattende dokumentasjon, blandt annet om nasjonal praktisering av OECD-konvensjonen, om korrupsjonssaker, om Eksportkredittinstitusjoner, om varslere (whistleblowers)etc.

Verdensbanken - forskningsrapporter
Verdensbankens nettside med oversikt over papers og rapporter med tema anti-corruption, governance, accountability mm.

Verdensbanken - hovednettsted om korrupsjon