Vedtekter for RIF Trøndelag

(vedtatt på årsmøtet 26. april 2005) 

§1- Navn

Lokalforeningens navn er RIF Trøndelag.

§ 2 - Formål

Formålet med RIF-Trøndelag er å fremme interessene til de foretak innen Sør- og Nord-Trøndelag som er medlem av foreningen RIF. Dette skal gjøres for å oppnå best mulig forretningsvilkår for de lokale foretak, gjennom å arbeide for å bedre rådgiverbransjens rammevilkår politisk, økonomisk og i forhold til oppdragsgivere, og ved å bidra til å styrke foretakenes og medarbeidernes handtering av disse rammevilkårene.

§3 - Virksomhet

Lokalforeningen skal skape arenaer for forretningsmessig, markedsmessig, faglig, etisk og relasjonsmessig utvikling. Lokalforeningen skal også søke å ivareta medlemmenes interesser gjennom felles profilerings-, markedsførings- og påvirkningstiltak, herunder kommunikasjon med og påvirkning av politiske, offentlige og private beslutningstakere av betydning for lokalforeningens medlemmer. Lokalforeningen skal drives i samsvar med RIFs lover og uttrykte prioriteringer. RIFs hovedstyre kan stille krav til lokalforeningenes virksomhet generelt og i enkeltsaker. Lokalforeningen skal også søke samarbeid med andre lokalforeninger av RIF og andre relevante interesseorganisasjoner.Alle medlemmenes medarbeidere og styrerepresentanter har anledning til å delta på lokalforeningens arrangementer. Styret kan også avgjøre om andre kan delta.Det skal legges til rette for at alle interessenter blir informert om lokalforeningens virksomhet.Lokalforeningen skal føre protokoll for sin virksomhet, som uoppfordret og fortløpende sendes i kopi til RIF. I nødvendig utstrekning skal lokalforeningen også på annen måte holde RIF løpende orientert om sin virksomhet.

§ 4 – Medlemskap

RIF-tilknyttet foretak innen det området lokalforeningens navn angir kan være medlem av lokalforeningen.

§ 5 - Årsmøte

§5-1Ordinært årsmøte

Årsmøtet er lokalforeningens øverste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai. Lokalforeningens styre sender innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst tre uker før årsmøtet.Årsmøtet velger møteleder, og er beslutningsdyktig i de saker som står i innkalling.

§5-2 Saker som skal behandles

Årsmøtet skal behandle:- Konstituering - Årsberetning- Forslag til årsregnskap og balanse, derunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd- Bidrag til neste års markedstiltak - Budsjett- Valg- Øvrige saker nevnt i innkallingenMedlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for lokalforeningens styre 1 måned før årsmøtet.

§5-3 Deltaker- og stemmerett

Alle medlemmenes medarbeidere og styremedlemmer har anledning til å delta på årsmøtet og alle fremmøtte medarbeidere har en stemme. Det forutsettes at medlem har betalt kontingent.

§5-4 Valg

En valgkomité på minimum 3 personer, valgt av det foregående årsmøtet etter innstilling fra lokalforeningens styre, innstiller kandidater til styre og revisor. Årsmøtet kan også velge særskilte utvalg.Dersom det oppstår endring i valgte organer mellom årsmøtene, fastsetter og gjennomfører styret nødvendige tiltak.

§5-5 Avstemning

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgit­te stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Avstemming skal være skriftlig hvis et medlem krever det.For vedtak om å endre lovene, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning av lokalforeningen krever ¾ flertall av de avgitte stemmene.

§5-6 Protokoll

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av møteleder og to valgte representan­ter for deltakende medlemmer. Kopi av protokollen sendes alle medlemmene.

§ 6 - Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med tre ukers varsel hvis det kreves av styret eller minst 10% av medlemmene. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallin­gen.

§ 7 – Lokalforeningens styre

§7-1 Styrets oppgaver

Lokalforeningen ledes av et styre som har ansvar for forvaltning i samsvar med foreningens lover og vedtak fattet av årsmøtet. Styret skal fastsette planer og budsjett for lokalforeningens virksomhet.

§7-2 Styrets sammensetning

Styret består av minst 5 personer, hvorav 1 styreleder og 1 kasserer. Det kan også velges varamedlem til styret. Eksterne, dvs ikke ansatte hos medlem, kan velges til styret. Styreleder skal være fra medlem.

§7-3 Valg og funksjonstid

Valgene gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg. Styremedlemmer velges for 2 år, med halvdelen på valg hvert år.

§7-4 Signatur

Lokalforeningens signatur innehas av styrets leder alene og av 2 styremedlemmer i fellesskap.

§ 8 - Utvalg

Styret kan oppnevne utvalg, og delegere oppgaver til disse gjennom utarbeiding av instruks.

§ 9 – Økonomi, betaling

Hvert medlem betaler årlig bidrag til lokale markedstiltak i regi av lokalforeningen. I tillegg betales det for konkrete aktiviteter. Størrelsen på det årlige bidrag fastsettes av årsmøtet på grunnlag av antall ansatte og betales for ett år.Dersom det ikke betales etter 2. gangs purring, er dette grunnlag for eksklusjon.  

§ 10 - Utmelding

Et medlem som ønsker å melde seg ut av lokalforeningen, må melde dette skriftlig til lokalforeningens adresse for å unngå forpliktelser for påfølgen­de år. Medlemskap opphører 31.12. i utmeldingsåret.

§ 11 – Oppløsning av lokalforeningen

Oppløsning av lokalforeningen kan foreslås av styret eller minst 10% av medlemmene.Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet. Ved eventuell oppløsning av lokalforeningen, kan oppsparte midler benyttes til å etablere ny organisasjon for de lokale medlemmene av RIF, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om oppløsning