Fokus på standardkontrakter

13.09.2010

I juni i fjor sendte fornyings- og administrasjonsministeren brev til kommunene der hun ba dem om å bruke SN-kontraktene. I brevet påpekte ministeren at særlig de offentlig oppdragsgiverne må være bevist sin rolle som premissgivere for et velfungerende marked med seriøse aktører. De omforente standardkontraktene skal inneholde balanserte vilkår som skal ivareta begge parters interesse. Dette bidrar til en sikker gjennomføringsperiode og øker også sjansen for å få inn tilbud fra seriøse og ansvarsbeviste leverandører.

Likevel får RIF får stadig tilbakemeldinger at oppdragsgivere ikke ønsker å benytte Standard Norges kontrakter. En begrunnelse er at disse oppleves som for kostbare og at det finnes gratis alternativer. Et grelt eksempel er på DIFI hjemmesider der DIFI tilgjengeliggjør egne standardvilkår for gratis nedlasting. Disse vil etter RIFs syn konkurrere med omforente standardkontrakter fra Standard Norge. En åpenbar forskjell er imidlertid at DIFIs kontrakter er utarbeidet uten forhandlinger mellom partene og ivaretar først og fremst oppdragsgivers interesse,

RIFs hovedpoeng er at prisen i seg selv er et hinder for at oppdragsgiverne velger standardkontrakter. Når oppdragsgiver ikke velger standardkontrakter, benytter mange av dem også muligheten til å gjøre små endringer. Problemet er at de færreste oppdragsgiverne innser konsekvensene av dette. Konsekvensene kan nemlig bli svært negative og da spesielt for oppdragsgiverne selv. Grunnen er at de risikerer at gjennomføringsprosessen blir lite forutsigbar og at de seriøse leverandører vegrer seg å gi tilbud fordi risikobildet er uoversiktlig.

Det er avgjørende at bransjen sammen med Standard Norge raskt finner en løsning på denne konkurrerende standardiseringsvirksomheten. Dersom vi ikke lykkes, vil hensynene med å fremforhandle omforente standardkontrakter stå i fare for å bli undergravet.

Liv Kari