KOFA må sette nemnda og merke prinsipielle avgjørelser

17.09.2012

RIF har gjennomgått forslag om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og har kommet med enkelte merknader:

I flere tilfeller har KOFA truffet avgjørelser med stor betydning for hvordan anskaffelsene bør gjennomføres, og attpåtil endrer tidligere praksis. Dette er en utfordring og problematisk for aktører som har innrettet seg etter KOFA sin tidligere praksis. I henhold til forslaget er det opp til KOFA å bestemme om nemda skal settes med fem medlemmer når saken er prinsipiell. Etter RIFs syn bør regelen «strammes til». Dersom KOFA først mener at saken er prinsipiell, bør KOFA være forpliktet til å sette nemda med fem medlemmer.

For å hjelpe oppdragsgiverne og andre som må holde seg a jour med rettsutviklingen på området, har KOFA etablert en ordning hvor interesserte kan få tilsendt avgjørelsene på e-post etter hvert som de avsies. Det er imidlertid blitt svært mange avgjørelser. Det kan gå svært galt for en oppdragsgiver hvis han overser en sentral og prinsipiell avgjørelse. RIF er klar over at det vil være tilfeller hvor det kan være tvil om en avgjørelse er nyskapende, men det bør ikke føre til at man unnlater å gjøre et forsøk på å informere brukerne bedre. Etter RIFs syn bør det derfor fremgå av forskriften at KOFA er forpliktet til å vurdere om en sak er prinsipiell eller nyskapende og sørge for å merke avgjørelsen dersom så er tilfelle.

Les hele RIFs høringsuttalelse her.

Liv Kari