Status quo for norsk samferdsel

29.06.2012

RIF er aktuell med en uttalelse i forbindelse med transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23. Satsningen er ikke et løft, viser vår gjennomgang.

Vi har i vår vurdering sammenlignet etatenes forslag til hva en 2023-standard vil innebære med dagens standard for hver av de fire sektorene (luftfart, jernbane vei og sjøfart).

Hvis det legges til grunn en politisk ambisjon om å øke rammen for samferdselssatsningen med 45 prosent, kan en slik økning ved første øyekast virke betydelig, men RIFs gjennomgang viser at økningen kun bidrar til å opprettholde dagens standard. Nesten uten unntak ser vi en uendret tendens i forhold til dagens situasjon.

RIF mener derfor det er feil å kalle en slik satsing et løft. Vi vil ikke kunne se vesentlige forbedringer de neste 10 årene verken på vei eller jernbane som i utgangspunktet har et stort behov for vedlikehold, drift og innvesteringer jfr. RIFs tidligere rapport “State of the Nation”.

RIFs konklusjon er derfor at samferdselssatsingen i Norge er på riktig vei, men at det er behov for en ytterligere satsing dersom den politiske ambisjonen er å ta de lokale, regionale og nasjonale transportbehovene på alvor.

Liv Kari