Revidert budsjett lar forfallet fortsette

12.05.2015

- Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder bare små justeringer. Det viser at regjeringen ikke tør sette i gang de store tiltakene for å rette opp etterslepet på infrastruktur og offentlige bygninger. Det sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Tidligere i år la RIF fram rapporten Norges tilstand 2015 – State of the Nation, som viser at det er et behov for oppgradering og utbygging av vei, jernbane, offentlige bygninger og annen infrastruktur for 2600 milliarder kroner. De mest kritiske områdene er jernbane, fylkesveier, fengsler, vannforsyning og avløp.
 – Regjeringen har vist vilje til å ta noen riktige grep gjennom å etablere veiselskapet og gjennom jernbanereformen, sier Skudal Hansteen. – Men vi ser ingen tegn i revidert budsjett til at den setter av penger til å gjøre de store løftene landet vårt trenger nå.

I strid med egne ønsker
I revidert budsjett øker bevilgningene til konkrete veiprosjekter med 255 millioner kroner. Det er bra at disse prosjektene blir gjennomført, men å øremerke midler til slike enkeltprosjekter er i strid med den måten regjeringen selv sier at veiutbygging skal gjøres på – helhetlig og effektivt. Selv med økningen til riksveier, ligger budsjettet langt etter det Nasjonal Transportplan legger opp til. Det er svært uheldig, slik RIFs eksperter ser det.

Rapporten om Norges tilstand viser at det er fylkes- og kommuneveiene som er i dårligst tilstand. Den beskjedne økningen i fylkeskommunenes og kommunenes inntekter som regjeringen legger opp til, kommer trolig ikke til å endre dette vesentlig.

Burde ha grepet sjansen
For statlige og kommunale bygninger gir revidert budsjett ingen signaler om endring og forbedring. Etterslepet er på om lag 190 milliarder kroner, og det er ikke nevnt i budsjettet. Dermed er det stor fare for at forfallet fortsetter.

RIFs kartlegging viser at etterslepet på jernbane er noe redusert de siste årene. Det er ennå for tidlig å si hvilken betydning jernbanereformen vil få for dette. Men dersom den kan bidra til en mer helhetlig og effektiv planlegging av prosjekter innenfor jernbane, er det positivt.

- Norge er i omstilling, og vi mener regjeringen bør bruke den anledningen vi har nå til å ruste opp landet vårt, sier Liv Kari Skudal Hansteen. – Det ser vi ikke at den har gjort med det reviderte budsjettet som ble lagt fram i dag.