RIFs høringssvar til forslag til ny Drikkevannsforskrift

11.04.2016

Etter RIFs oppfatning er det i forslag til ny Drikkevannsforskrift behov for å utarbeide klare
retningslinjer og veiledning til vannverkseier. Ansvaret er plassert hos vannverkseier, men forslaget
åpner for bruk av skjønn og lokale tilpasninger som kan skape usikkerhet. Les hele høringssvaret her