Presse – 7000 år å hente inn etterslepet på fylkesveiene
7000-ar-a-hente-inn-etterslepet-pa-fylkesveiene

I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å øremerke 100 millioner kroner ekstra til fylkesveiene. Rådgivende Ingeniørers Forening har imidlertid beregnet at behovet er astronomiske 700 milliarder.

– Regjeringens forslag til statlige bevilgninger betyr at det vil ta 7000 år å hente inn vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet på fylkesveiene. I praksis må fylkeskommunene altså ta hele regningen selv, sier Ari Soilammi, fung. Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Manglende veisatsing

RIF er også bekymret over at Regjeringens manglende veisatsing vil gi redusert sysselsetting og øke vedlikeholdsetterslepet. I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å redusere Statens vegvesens midler med 600 millioner. – Statens vegvesen er et viktig statlig instrument for å holde hjulene i gang i disse turbulente Corona-tider. Bygg- og anleggsnæringen er Norges største fastlandsindustri og sysselsetter 1 av 5 arbeidstakere. Økte bevilgninger til veiutbygging og -vedlikehold ville gitt økt sysselsetting og bedret veinett over hele Norge, sier Soilammi i en kommentar til Statsbudsjettet. 

Vedlikehold- og oppgraderingsbehovet for de eksisterende riksveiene er ifølge RIF på 1000 milliarder kroner. – Reduserte midler til Statens vegvesen vil derimot gi flere arbeidsledige og øke vedlikeholdsetterslepet. Vi er bekymret over Regjeringens manglende satsning på veisiden i budsjettet, fortsetter Soilammi.

Ingen flom av budsjettpenger til flom- og skredsikring

I Statsbudsjettet for 2021 foreslås det å sette av 319 millioner kroner til skred- og flomsikring. Det innebærer at Regjeringen for andre år på rad reduserer bevilgningene samtidig som landet opplever klimaendringer med kraftigere flommer og flere skred. Det er Rådgivende Ingeniørers Forening sterkt kritisk til:

– Vi burde sett en flom av penger til flomsikring i årets Statsbudsjett. NVE har selv vurdert behovet for midler til cirka 4 milliarder, mens Regjeringens forslag til bevilgning, som faktisk er lavere enn i fjor, er mer å anse som en dråpe i vårflommen, avslutter Ari Soilammi, fung. Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.