Lover for RIF service

Vedtatt på årsmøte 23. mars 2007/revidert på årsmøte 24. april 2013 og årsmøte 22. april 2014.

§1 – Navn

Foreningens navn er RIF Service
Administrasjon for RIF Service har sete i Oslo og blir ledet av administrerende direktør.

§ 2 – Formål

Formålet med RIF Service er å bedre medlemmenes kompetanse, konkurranseevne og økonomi ved å ivareta fellesoppgaver som kan bli utført bedre eller rimeligere enn av medlemmene.

§ 3 – Virksomhet

 • RIF Service skal tilby etterspurte tjenester innenfor arbeidsgiverstøtte, kontrakts-, kontraherings- og konkurranseforhold, samt fellesfaglige utviklingsprosjekter som fremmer medlemmenes forretningsmessige virksomhet.
 • RIF Service skal i hovedsak drive tjenesteyting og salg utenfor medlemmenes primære kompetanseområder.
 • RIF Service skal drives etter vanlige forretningsmessige prinsipper.

§ 4 – Medlemskap

Medlemmer i RIF Service skal være medlem i foreningen RIF og vice versa. Medlemmer i RIF Service plikter således til enhver tid også å tilfredsstille de krav til medlemskap som måtte være oppstilt i lover for RIF. Utmelding eller eksklusjon fra den ene forening medfører samtidig opphør av medlemskap i den annen forening.

§ 5 – Opplysningsplikt

Medlemmer av RIF Service plikter å sende inn opplysninger som er nødvendige for tilfredsstillende gjennomføring av formål og drift for RIF Service. Opplysninger som blir innhentet under løfte om anonymitet, skal kun gjøres tilgjengelig for andre i anonymisert form. Styret har rett til å få oppgitt alle opplysninger som er nødvendige for å utføre de oppgaver som er pålagt det.

§ 6 – Årsmøte

§ 6-1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er øverste organ for RIF Service. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år innen utgangen av juni, hvor som helst i Norge etter beslutning fra et foregående årsmøte. Styret sender innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst tre uker før årsmøtet. Årsmøtet blir ledet av valgt ordfører og er beslutningsdyktig i de saker som står på dagsorden.

§ 6-2 Saker som skal behandles

Årsmøtet skal behandle:

 • Konstituering. Aksjelovens kap. IV (§§ 5-12 til og med 5-16) får anvendelse så langt det passer
 • Årsberetning
 • Forslag til årsregnskap og balanse, derunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
 • Godtgjøring av revisor
 • Grunnlag for fastsetting av neste års stemmefordeling og serviceabonnement
 • Budsjettramme
 • Godtgjøring av tillitsvalgte
 • Valg
 • Tid og sted for kommende årsmøte
 • Øvrige saker nevnt i innkallingen

Medlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for styret to måneder før årsmøtet.

§ 6-3 Deltaker- og stemmerett

Alle medlemmenes medarbeidere og tillitsvalgte har anledning til å delta på årsmøtet med talerett. Stemmerett har representant valgt av medlem som har betalt serviceabonnement og ellers tilfredsstiller § 4.

§ 6-4 Valg

En valgkomité på seks personer, valgt av foregående årsmøtet, innstiller kandidater til følgende verv: Styre, revisor, to representanter til å undertegne i protokollen, ordfører for neste årsmøte. Årsmøtet kan også velge særskilte råd og utvalg. Neste års valgkomité blir valgt etter innstilling fra styret.

§ 6-5 Avstemming

Dersom det oppstår endring i valgte organer mellom årsmøtene, fastsetter og gjennomfører styret nødvendige tiltak. Vedtak på årsmøtet blir fattet med simpelt flertall av de avgitte stemmer. For vedtak om å endre lovene eller oppløse RIF Service, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer blir ansett som ikke avgitt. Antall stemmer for hvert medlem blir beregnet i hele tall etter antall innrapporterte årsverk, med basis i andel av samlet innbetaling til RIF og RIF Service, etter følgende formel:

A + B tanh p/n + C p
Der p = antall årsverk, og faktorene A, B, C og n fastsettes av årsmøtet året før.

§ 6-6 Representasjon ved fullmakt

Et medlem som er forhindret fra å møte, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere ved fullmektig. Ingen representant kan avgi flere stemmer ved fullmakt enn det største medlemmets stemmetall.

§ 6-7 Protokoll

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av ordføreren og to valgte representanter for deltakerne. Kopi av protokollen sendes alle medlemmene.

§ 7 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt av styret med tre ukers varsel hvis det kreves av styret, minst 10 prosent av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 15 prosent av det totale stemmeantall. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8 – Styret

§ 8-1 Styrets oppgaver

RIF Service blir ledet av et styre som har ansvar for forvaltning i samsvar med lover og vedtak fattet av årsmøtet. Styret skal fastsette planer og budsjett for foreningens virksomhet. Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes betingelser, derunder eventuell ansettelse på åremål. Styret kan også avvikle administrerende direktørs ansettelsesforhold. For styrets arbeid og saksbehandling gjelder aksjelovens kap. 6.II så langt det passer.

§ 8-2 Styrets sammensetning

Styret består av tre medlemmer, med to varamedlemmer. To av styremedlemmene skal være styreleder og nestleder for foreningen RIF.

§ 8-3 Valg og funksjonstid

Valget gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg. Både medlemmer og varamedlemmer velges for ett år.

§ 8-4 Signatur

Signatur for RIF Service innehas av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 9 – Ekspertgrupper og faggrupper

§ 9-1 Generelt

Administrerende direktør for RIF Service kan opprette og nedlegge, slå sammen og dele opp ekspertgrupper knyttet til deler av de tjenester som leveres av RIF Service, og fastsette instruks som gjelder for disse. Ekspertgruppenes hovedformål er å bistå administrasjonen med å oppnå fastsatte strategier for RIF/RIF Service. Administrerende direktør for RIF Service kan delegere sine fullmakter vedr. ekspertgruppene og faggruppene til medarbeidere i RIF Service.

§ 9-2 Ekspertgruppe

Ekspertgruppene skal bestå av tre-ti personer valgt fra medlemsbedriftene. Utvalget velger selv nye medlemmer med alminnelig flertallsvalg. Ved likt stemmetall utpeker administrerende direktør for RIF Service nye medlemmer. Leder for ekspertgruppe blir utpekt av administrerende direktør for RIF Service. Ekspertgruppens medlemmer blir valgt for to år av gangen.

Ekspertgruppene skal tilstrebe at medlemmene har spredning mellom store og mindre medlemsbedrifter, geografisk spredning, har medlemmer av begge kjønn og har spredning i alder.

Ekspertgruppene fastsetter selv møteplan. Ekspertgruppene skal utarbeide handlingsplan, i tråd med vedtatt strategi og handlingsplan for RIF/RIF Service, og tilhørende budsjett for hvert kalenderår. Handlingsplanen og ekspertgruppenes fordelinger innenfor budsjettrammer skal godkjennes av administrerende direktør for RIF Service.

§ 9-3 Faggrupper

Faggruppenes (Godkjenningsrådets) deltakere innkalles til møte når det kreves av styret, ekspertgruppene eller minst 10 % av faggruppens medlemmer. På møtet har medlemmer stemmerett i forhold til hvor mange årsverk de har innenfor faggruppen.

Dersom det framgår av innkalling 2 uker i forveien, kan faggruppemøtet en gang årlig beslutte å gjennomføre tiltak med økonomiske konsekvenser for deltakerne i faggruppen.

§ 10 – Godtgjøring av tillitsvalgte

Godtgjøring av tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

§ 11 – Eierskap i selskaper

RIF Service kan helt eller delvis eie selskap knyttet til virksomheten, jfr. § 3

§ 12 – Betaling for alminnelige ytelser

§ 12-1 Generelt

Betaling for alminnelige ytelser fra RIF Service overfor medlemmer finner sted forskuddsvis for ett år som serviceabonnement, på grunnlag av vedtak fattet av årsmøtet for RIF Service, jfr. § 6-2.

§ 12-2 Beregningsgrunnlag for betaling

Betaling for alminnelige ytelser beregnes etter antall årsverk pr 1. oktober foregående år. For nye medlemmer av RIF Service blir beregnet ut fra antall årsverk ved opptak. Medlem som blir tatt opp i løpet av året, får beregnet sin betaling forholdsmessig.

Det skal bli betalt for innleid personell, med mindre disse inngår i andre medlemmers oppgitte bemanning. Avdelingskontorer i Norge blir regnet som en del av medlemmet. Ansatte med fast bopel i utlandet blir ikke medregnet.

Konsern, som definert i selskapsloven og aksjeloven, kan delta og betale til RIF Service på konsernbasis.

Ved forsinket betaling skal medlemmet betale morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved varslinger blir normalt purregebyr beregnet. Dersom betaling for alminnelige ytelser og påløpte renter ikke blir betalt etter andregangs purring, er dette grunnlag for eksklusjon, jfr.§15. Et ekskludert medlem er forpliktet til å betale full kontingent til RIF til og med det året eksklusjonen trer i kraft.

§ 13 – Betaling for spesielle tjenester

Styret for RIF Service, eller den styret har delegert oppgaven til, kan fastsette priser og betalingsvilkår for spesielle tjenester overfor et medlem.

§ 14 – Utmelding

Et medlem som ønsker å melde seg ut av RIF Service, må melde dette skriftlig til administrasjon før 1. oktober for å unngå forpliktelser for påfølgende år. Medlemskap opphører 31.12. samme år. Jfr. for øvrig §4 om medlemskap.

§ 15 – Eksklusjon

Dersom et medlem ikke innfrir lovenes krav til medlemskap jfr. § 4, eller ikke innen rimelig frist betaler fastsatt serviceabonnement, jfr. §12-1, er dette grunnlag for eksklusjon etter vedtak i styret. Slikt vedtak om eksklusjon kan ankes til ankeråd valgt av årsmøtet. Styret kan bestemme at en avgjørelse om eksklusjon, og eventuelt begrunnelsen, skal bli gjort kjent for andre enn dem det gjelder.

§ 16 – Formuesforvaltning

Økonomiske midler for RIF Service blir forvaltet av administrasjonen under styrets kontroll i henhold til vedtak i styret eller på årsmøtet.

§ 17 – Oppløsning av RIF Service

Oppløsning av RIF Service kan bli foreslått av styret eller minst 10 prosent av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 10 prosent av det totale stemmeantall.

Vedtak om oppløsning av RIF Service krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet, jfr.§ 6-5. For at oppløsning skal bli endelig, skal dette vedtak bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte minst tre måneder etter at det er fattet.

Er RIF Service besluttet oppløst velger årsmøtet et avviklingsstyre som sammen med administrasjonen, skal forestå avviklingen av foreningen. Avviklingsstyrets og administrasjonens fullmakter skal være de samme som styret og administrasjonen har ved ordinær drift. Årsmøtet skal også velge en komité til å ta vare på arkiv og eiendeler samt oppsparte midler.

Oppsparte midler kan bli benyttet til å etablere ny organisasjon for medlemmene av RIF Service, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om avvikling.