Hva skjer hos RIF Årets beste masteroppgave i vann- og avløpsteknikk

Åshild S. Hauso fra Hjellnes Consult har fått prisen for årets beste masteroppgave i vann- og avløpsteknikk av RIFs ekspertgruppe i vann- og miljøteknikk.

Oppgaven Klimaanalyse av biogassproduksjon fra avløpsslam – En livsløpsanalyse av tre avløpsrenseanlegg i Østfold omtales som et nybrottsverk i VA-teknisk sammenheng. Hauso har gjennomført et meget omfattende arbeide på et bredt fagområde, og har bidratt med et viktig steg for VA-teknikken.

Livsløpsanalyser, eller Life Cycle Assessment (LCA), er en metode som i økende grad tas i bruk innenfor område avløpsrensing og slambehandling. Det er en vurderingsmetode som kan betegnes som en prosedyre for hvordan man skal beregne den potensielle miljøpåvirkningen for hele livssyklusen til et produkt.

Åshild S. Hauso har med sitt arbeid startet en prosess som kan gjøre LCA-analyser enda mer virkelighetsorienterte og relevante. Arbeidet må karakteriseres som meget utfordrende og vanskelig.

Undersøkelsen har gått ut på å vurdere den totale klimapåvirkningen fra tre ulike kjemiske renseanlegg i Østfold. Hauso hadde en stor utfordring i å innhente relevante data fra de tre renseanleggene, viktige data fra enhetsprosesser som ofte mangler. Dessuten måtte hun omdefinere ord, utrykk og fremstillingsmåter slik at de også kan bli forståelige for VA-fagfolk.

Hauso gikk på vann- og miljøteknikk ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, (IMT) ved UMB.

Hovedveileder var Lasse Vråle ved UMB og biveileder professor Ole Jørgen Hansen, spesialist på LCA-analyser. Sensor var Roar Finsrud. Oppgaven oppnådde beste karakter, A.