Presse Ba Hareide om et målrettet forskningsprogram til samferdselssektoren
ba-hareide-om-et-malrettet-forskningsprogram-til-samferdselssektoren

I et møte med aktører fra hele anleggsnæringen, Prosjekt Norge og Samferdselsminister Knut Arild Hareide, ba næringen om et målrettet forskning- og innovasjonsprogram og at rådene fra Transport21 følges opp i NTP. Næringen viste til at én prosent forbedring i prosjekt og prosess vil kunne gi syv milliarder i årlige kostnadsbesparelser.

I et digitalt møte gjennomført fredag møttes representanter for hele bygg- og anleggsnæringen under Prosjekt Norge-paraplyen med Samferdselsdepartementet ved statsråd Knut Arild Hareide. Temaet var forskningsmidler i samferdselssektoren. Budskapet næringen ønsket å frembringe til Hareide var at virkemiddelapparatet må rigges slik at det dekker forskning til en mer kostnadseffektiv samferdsels-utbygging og at Transport 21 bør videreføres samt at Prosjekt Norge bør å ta en aktiv del i dette.

Til stede i møtet var i tillegg til statsråden, EBA, Nye Veier, Statens vegvesen, Bane NOR, Rambøll og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samt representanter fra NTNU/Prosjekt Norge.

Bjørn Andersen fra NTNU og Prosjekt Norge innledet og presenterte konteksten for møtet – en kontekst hvor det stilles lite forskningsmidler til disposisjon og hvor søknader om samferdselsprosjekter ikke når opp i virkemiddelapparatet, samtidig som en marginal forbedring i prosjekt og prosess vil gi mer effektive løsninger i størrelsesorden mange milliarder og økt bærekraft.

Harald Nikolaisen, styreleder i Nye Veier, poengterte at for å få mer samferdsel for pengene, er læring for å finne de beste løsningene viktig. Han pekte på Nye Veiers resultater som et vellykket eksempel på dette.

Kari Sandberg fra EBA brukte møtet til å fremlegge budskapet om at dersom NTP skal kunne levere mest mulig infrastruktur, vil det kreve ny kunnskap og nye løsninger.

Liv Kari Skudal Hansteen fra RIF ba om omprioritering i budsjettene slik at forsknings- og innovasjonsarbeidet forsterkes i samsvar med anbefalingene i Transport 21. Videre at FoUI-arbeidet knyttes opp mot en andel i NTP, og da helst tre prosent eller mer av kostnadsrammen i NTP. Hun fremhevet at det å fokusere på de store samferdselsprosjektene, vil kunne gi store besparelser totalt sett.

Kjell Inge Davik fra SVV fortalte om hvordan OPS-prosjektet ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum ble gjennomført med besparelser på 1,5 mrd. kroner og tre måneder før tiden. Underveis i prosjektet som har fått internasjonal oppmerksomhet er mange erfaringer og ny kunnskap vel dokumentert.

Stine Ilebrekke Undrum fra Bane NOR fulgte opp med å fortelle om hvilken betydning forskning kan få for deres prosjektmodell.

Ole-Petter Thunes fra Rambøll avsluttet innlegget fra BA-næringen med å fremlegge næringens primære ønske, som er et målrettet forskningsprogram forbeholdt store bygg- og anleggsprosjekter, med fokus på prosjekt og prosess og med øremerkede midler tilsvarende andre næringer. Alternativet er midler som reserveres for prosjektfaglig forskning fra Norges Forskningsråd og andre deler av virkemiddelapparatet.

BA-næringen opplevde å få godt gehør for budskapet i presentasjonen hos statsråd Hareide. Det ble fra statsrådens side lagt vekt på styrken til Prosjekt Norge som både har med akademia, næringsliv og etatene som partnere. Hareide ønsket derfor en tett dialog videre om behovet for mer FoUI-midler til næringen. Han lyttet til næringens oppfordring om at rådene fra Transport21-rapporten følges opp, og at Prosjekt Norge er en naturlig aktør i dette arbeidet.