Presse Beste VA-bachelor pris til oppgave om Leangenbekken
beste-va-bachelor-pris-til-oppgave-om-leangenbekken

Rådgivende Ingeniørers Forening utdelte pris for beste bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk til Helle Irina Amdahl Nyhus og Pål Herman Haugen Haferkamp fra NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør Trøndelag) for deres oppgave om Leangenbekken.

Studentene har skrevet oppgaven «Gjenåpning av Leangenbekken – biologisk mangfold og attraktive nærmiljø gjennom bærekraftig overvannshåndtering». En gjenåpning av Leangenbekken i Trondheim vil gi flere gevinster for byen og nærmiljøet. Grøntområder i kombinasjon med åpen bekk vil gi verdifulle rekreasjonsområder som tilrettelegger for opplevelser og lek. Tilgang til slike områder kan være viktig for både folkehelse og livskvalitet. Den gjenåpnede bekken er et godt utgangspunkt for å etablere gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom utbyggingsområdet «Trekanten» og omkringliggende områder. Slik kan verdifulle friluftsområder langs Ladestien bli mer tilgjengelige.

Gjenåpningen legger også til rette for naturlige renseprosesser i vannet, og vil slik bidra til forbedret vannkvalitet og redusert forurensing til resipient. Oppgaven konkluderer med at en gjenåpning av Leangenbekken er et godt alternativ for å løse kapasitetsutfordringene i den originale traseen. Prosjektet har stort potensiale for å tilføre området verdier i form av samfunnsgevinster og biologisk mangfold. Studentene anbefaler en videre utredning og detaljprosjektering av bekken.

Hensikten med prisen er å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.


Bildet viser utdeling av prisen til Pål Herman Haugen Haferkamp av Svein Erik Bakken fra RIFs ekspertgruppe (Sweco). Helle Irina Amdahl Nyhus var ikke til stede på prisutdelingen.Foto: Svein Erik Bakken 

Intern veileder for studentene var Robert Mortensen, mens de eksterne veilederne var Asplan Viak ved Mari Kristel Gederaas og Marius Møller Rokstad.