Medlemskap i RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening som samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge.  

RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmers innsats betyr for fellesskapet. Dette innebærer å løfte medlemmenes fagfelt og interesseområder overfor beslutningstakere, oppdragsgivere, utdanningsinstitusjoner og samfunnet for øvrig. 

Vi jobber for gode rammebetingelser, koordinering på tvers av bransjen, fortsatt rekruttering og en generell forståelse blant publikum for den rollen rådgivende ingeniører spiller i samfunnsutviklingen. 

Rådgiverfirmaer er med i RIF fordi det gir dem merverdi gjennom påvirknings- og profileringsarbeid som gjelder den samlede bransjens interesser. 

Søknad om medlemskap behandles av RIFs Godkjenningsråd, som består av representanter fra RIFs medlemsfirmaer. Godkjenningsrådet vurderer den samlede kompetansen til både firma og sentrale medarbeidere.  

Medlemskontingenten beregnes ut fra antall årsverk i firmaet. Det tilbys 30% rabatt første medlemsår. Vi følger kalenderåret ift. beregning av kontingent. Kostnadene til medlemskapet gis det skattemessig fradrag for. 

RIF ønsker alle kvalifiserte rådgiverfirmaer velkommen til å søke om medlemskap. For mer informasjon og pris på medlemskap send epost til rif@rif.no.

Slik søker firma om medlemskap 

 1. Søknad, bekreftet av firmaets daglige leder, skal bekrefte kunnskap om gjeldende lover for RIF 
 2. Søknaden med vedlegg og oppfølgende samtaler skal gi grunnlag for Godkjenningsrådets vurdering av om firmaet tilfredsstiller RIFs krav knyttet til følgende områder: 
  1. Firmakompetanse 
  2. Forretningsmessig drift 
  3. Forretningsskikk 
  4. Kundetilfredsstillelse 
  5. Ansvarsforsikring 

Mer informasjon om krav og godkjenning av nye medlemmer finnes her.

Søknadsskjemaet og vedlegg sendes til anne.holstad@rif.no, sammen med søknadsskjema for rådgivere og/eller dokumentasjon på firmaets samlede kompetanse. 

Vedlegg: Dokumentasjon på firmaets kompetanse. CV med kopi av eksamenspapirer, vitnemål og annen relevant dokumentasjon: 

 • Firmaets vedtekter 
 • Firmaattest 
 • Forsikringsattest 
 • For firma med driftstid under 1 år må det fremlegges et budsjett for første driftsår 
 • For firma med driftstid over 1 år må det fremlegges årsberetning med revisorbekreftet regnskap 
 • Liste over større oppdrag med spesifikasjoner for de siste 5 årene 
 • System for kvalitetsstyring iht. NS-EN ISO9001 (Innholdsfortegnelse)