Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening som samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge. 

RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmers innsats betyr for fellesskapet. Dette innebærer å løfte medlemmenes fagfelt og interesseområder overfor beslutningstakere, oppdragsgivere, utdanningsinstitusjoner og samfunnet for øvrig.

RIF jobber for gode rammebetingelser, koordinering på tvers av bransjen, fortsatt rekruttering og en generell forståelse blant publikum for den rollen rådgivende ingeniører spiller i samfunnsutviklingen.

Rådgiverfirmaer er med i RIF fordi det gir dem merverdi gjennom påvirknings- og profileringsarbeid som gjelder den samlede bransjens interesser.

Sterkere sammen

RIF er en frittstående bransjeforening. Våre medlemmer har sin virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, med kjernekompetanse innen ingeniørteknologi, arkitektur, prosjekt- og bedriftsledelse og IKT. RIFs medlemmer utgjør over ¾ av den norske rådgiverbransjen. Det gjør at vi kan ta en tydelig posisjon og være en sterk stemme for selskapene vi representerer. Det gir oss gjennomslagskraft og tyngde, et mandat vi er avhengig av for å nå frem med våre budskap.

En ressurs for medlemmene

Medlemsfirmaene får dessuten bistand og direkte service og gode forsikringstilbud gjennom RIF Forsikringsservice AS.

RIF påvirker firmaenes rammebetingelser

 • Offentlige anskaffelser
 • Standardkontrakter
 • God rådgiverpraksis
 • Samspill innen Bygg-, Anleggs og Eiendoms-næringen (BAE)
 • Utdanningstilbud og rekruttering til bransjen

RIF øker rådgivernes synlighet

 • RIF synliggjør rådgiverbransjen og hva den står for
 • RIF-godkjenning synliggjør firmaenes kompetanse

RIF tilbyr sine medlemmer servicetjenester og fordeler

 • Juridisk rådgivning (arbeidsrett gjennom Kluge samt anskaffelser og kontrakter)
 • Ekspertgrupper
 • Faggrupper
 • Øvrige nettverk og forum
 • Forsikring og pensjon
 • Benchmark-rapporter (referansemåling): Lønnsstatistikk, bransjestatistikken RIAS (Rådgivende Ingeniører AS) og halvårlige konjunkturrapporter.
 • Medlemskontakt
 • Kurs og konferanser
 • Faglige veiledere
 • Relevante publikasjoner tilgjengelig gjennom nettbutikk (flere er til fri nedlastning)
 • Tilgang på styringssystemet Styrsys til rabattert pris, som RIF har bistått i utviklingen av.

RIF-kontingenten er beregnet ut fra antall årsverk i foretaket. Kontingent pr ansatt reduseres jo større foretaket er. For øvrig reduseres også kontingenten for første medlems-år med 1/12 per måned fram til det formelle opptaket som medlem (vi følger kalenderåret ift. beregning av kontingent). Kostnadene til medlemskapet gis det skattemessig fradrag for.