Blog Bommer på målet om billigere boliger

RIF mener at endringene som foreslås om tilgjenglighetskrav i boliger i stor grad bommer på målet om å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. Dessuten stiller RIF spørsmål ved denne målformuleringen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Departementet sier at målet med endringene er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger.

En boligkjøper er ikke interessert i byggekostnaden ved boligen, kun prisen som boligutvikleren tar for boligen. Å sette likhetstegn mellom kostnadsreduksjon og prisreduksjon er feil.

I RIFs høringssvar til departementet understreker vi at byggekostnadene i liten grad påvirkes av kravene til tilgjengelighet. Endringen vil derfor i realiteten bare føre til at kvaliteten på boligene blir dårligere, og boligprisene vil være uendret.

RIF mener at god tilgjengelighet i boliger er et kvalitetskrav, og at det ikke bare handler om rullestolbrukere, som er en liten gruppe i samfunnet.

Dette handler om brukbarhet og romslighet for alle. Det handler om barnefamilier som trenger romslige bad for å stelle småbarn og en gang som er bred nok til å ha barnevogna der slik at den ikke blokkerer rømningsveiene utenfor. Det handler om at soverom ikke skal være så små at man ikke trives, og derfor raskest mulig flytter videre til noe som er bygget etter tidligere byggeforskrifter. Det handler om at eldre og pleietrengende kan bli boende i sin leilighet i flere år enn før, og ikke må flytte på sykehjem der de både belaster offentlige budsjetter i langt høyere grad, og heller ikke trives så godt som i sitt eget hjem.

Det RIF mener påvirker boligprisene, hvis det er målet, er i mye større grad faktorer som:

  • Tomtekostnad sett i forhold til byggehøyde/antall etasjer
  • Boligutviklerens avanse
  • Effektivitet i prosjekterings- og utførelsesfasen
  • Markedet for boliger lokalt og nasjonalt
  • Forutsigbarhet i kommunal saksbehandling av boligprosjekter

Av disse faktorene er maksimalt etasjeantall i boligblokker og forusigbarhet i saksbehandling i byggesakskontorene det som peker seg ut som områder hvor departementet har mest direkte mulighet til å påvirke gjennom regelverket for bygninger og nasjonale planretningslinjer mv. Vi foreslår at disse områdene adresseres dersom departementet ønsker å påvirke boligprisene.

RIF er likevel positive til at departementet gjennom DiBK har initiert et prosjekt for å utvikle og modernisere teknisk forskrift. Forskriften er i dag et sammensurium av empiriske ytelseskrav og vage funksjonskrav, og med uklart hjemmelsgrunnlag for ytelser gitt i veiledningen til forskriften. Vi vil oppfordre til at man rendyrker forskriften som en bedre funksjonsforskrift, og angir tydeligere ytelser og formål med ytelsene i veiledningen til forskrift. Vi tror ikke norsk byggeskikk blir bedre eller byggekostnader blir lavere med for mange ytelseskrav i forskriftsform, og har mer tro på høye kompetansekrav i en sterk sentral godkjenningsordning, uavhengig kontroll, og profesjonelle tilsyn som virkemidler for å sikre et riktig kvalitetsnivå på byggverkene.

Liv Kari