Hva skjer hos RIF Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring

Hvert år dør det arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og ca. 8 000 har skaderelatert fravær. RIF er blant de 11 virksomhetene som for to år siden signerte et såkalt Charter for å jobbe mot en nullvisjon.

Dette kan ikke fortsette. Underskriverne av dette charteret deler en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen og er derfor enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted.

Skader fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen.

Hver av underskriverne av dette charteret påtar seg et ansvar for å gjøre en spesiell innsats på noen utvalgte områder. Dette vil være områder der innsatsen vil kunne gjøre en reell forskjell. Sammen med den øvrige generelle innsatsen som allerede gjøres på området for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjør sammenhengen mellom de prioriterte tiltakene at vi i sum kan oppnå betydelige resultater.

Underskriverne har etablert en styringsgruppe som følger opp forpliktelsene i dette charteret. Styringsgruppen har laget en plan for de tiltakene partene forplikter seg til å gi særlig prioritet. Planen evalueres og revideres årlig. Etter to år vil det bli gjort en samlet evaluering av arbeidet. Myndighetene er representert i styringsgruppen ved Arbeidstilsynet. De fungerer som styringsgruppens sekretariat.

Blant de andre virksomhetene som har signert Charteret er: Arbeids- og sosialdepartementet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statsbygg, Arkitektbedriftene i Norge, Byggenæringens landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norsk Teknologi, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Charter for skadefri BA næring - Detaljert.jpg (1)