Blog Den norske energimerkeordningen: Hastverk er lastverk!

18. juli fikk myndighetene en siste advarsel fra ESA om å endre de norske reglene ift Energimerkeordningen slik at de ikke bryter med bygningsdirektivet. Dagens ordning blir som om folk selv skulle gjennomføre EU-kontroll på bilene sine, mener RIF.

Hvis ikke Norge gjør de nødvendige endringene, kan ESA beslutte å bringe landet inn for EFTA-domstolen. Fristen er satt til 18. september. Et sentralt ankepunkt er at Norge tillater huseiere selv å merke sine private boliger. Dette er et klart regelbrudd i følge ESA;

– Viktige krav i direktivet er at sertifiseringen av bygningen (1) utføres på en uavhengig måte og (2) utføres av kvalifiserte og/eller godkjente eksperter. Sertifiseringsprosessen etablert av Norge tilfredsstiller ikke disse kravene. For det første tillater de norske reglene at eieren av bygningen utfører sertifiseringen selv, noe som ikke garanterer at prosessen blir utført på en uavhengig måte. For det andre innebærer de norske reglene at eksisterende boliger kan sertifiseres av personer uten særlige kvalifikasjoner eller særlig godkjenning. Disse personene kan dermed mangle den nødvendige ekspertisen for å utstede sertifikater, skriver ESA. Se denne linken for dokumentet fra ESA.

NVE sendte 1. juli ut en pressemelding om suksess for Energimerkeordningen. Så langt er det utstedt rundt 100.000 energiattester for boliger og 4.400 attester for yrkesbygg.
Rådgivende Ingeniørers Forening har hele tiden støttet opp om Energimerkeordningen som et godt initiativ, men organisasjonen har vært sterkt kritiske til manglende sertifiseringen og at ikke det iverksettes etterprøving av merkingen. Like leiligheter kan få helt ulike merker, noe som synliggjør svakheten ved dagens ordning.

Hastverk er lastverk. For det vi nå ser resultatet av, skyldes to forhold. Det ene er hastverksarbeidet myndighetene forårsaket da de iverksatte en ordning som allerede var på overtid iht EU kravene. Det andre er myndighetenes manglende forståelse for viktigheten av riktig kompetanse og uavhengighet. Det har til nå heller ikke vært utført noe skikkelig etterprøving av ordningen, så vi vet lite om kvaliteten på dagens 104 400 merker, men det vi vet, er at ingen er tjent med en Energimerkeordning som ikke oppfyller hensikten. Da er den ikke verdt papiret den er skrevet på. RIF vil gjerne bistå med å få på plass en tilfredsstillende ordning som faktisk fungerer. Det vil kreve en ISO sertifisering eller tilsvarende uavhengig ordning for å sertifisere de som skal utføre energimerkingen.

NVE har satt i gang en høring om endringer i forskrift om energimerking, men den har frist 24. september og det vil ta tid før eventuelle endringer kan tre i kraft. Slik RIF ser det virker forslagene heller ikke dekkende ift ESA’s krav.

Aftenposten dekket denne saken stort i dagens utgave, og RIF kommer nå til å følge opp med ansvarlige myndigheter.

Liv Kari