Hva skjer hos RIF Endrer innkjøpspraksis etter RIF-henvendelser

Et titalls kommuner og statlige etater har det siste året endret konkurransevilkår etter henvendelser fra RIF. – RIF og andre aktører legger ned et betydelig arbeid i å fremforhandle omforente standardkontrakter gjennom Standard Norge. Forutsetningen for dette arbeidet må være at oppdragsgiverne bruker disse kontraktene, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir i RIF.

RIF har i løpet av 2013 gjort over 10 statlige og kommunale etater oppmerksomme på at de benytter kontraktsvilkår som avviker sterkt fra de omforente standardkontraktene på området, Norsk Standard (NS) 8401 og NS 8402. Resultatene av disse henvendelsene har vært svært positive. Nesten alle oppdragsgivere som har mottatt slike henvendelser fra RIF har endret sine kontraktsvilkår slik at standardkontraktene benyttes uten avvik.

– RIF vil i tiden fremover ha fortsatt fokus på dette området. Medlemsbedrifter som blir klar over oppdragsgivere, både offentlige og private, som benytter avvikende kontraktsvilkår fra de omforente standardkontraktene, kan ta kontakt med RIF, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

– Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sin webside anskaffelser.no er et viktig virkemiddel for kompetanseheving av offentlige innkjøpere. Dessverre inneholder eksempelkontraktene fra ulike kommuner, som legges ut på anskaffelser.no, mange avvik fra standardkontraktene. Dette bidrar til feiloppfatningen om at det er «fritt fram» for innkjøpere til å lage spesielle kontraktsbestemmelser som er til egen favør. Offentlige myndigheter som DIFI og Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) er med på å vedta norske standarder, noe som gjør det enda mer påfallende at mange offentlige innkjøpere velger å avvike fra de samme standardene, påpeker Skudal Hansteen.