Ekspertgrupper

RIFs ekspertgrupper består av ca 90-100 sentrale fageksperter og ledere fra våre medlemsfirmaer. Ekspertgruppene utarbeider ytelsesveiledere og faglige veiledere, gir høringsinnspill, har dialog med ulike kundegrupper for fagmiljøene, arrangerer kurs og seminarer, mv.

Ekspertgruppenes hovedformål er å bistå administrasjonen med å oppnå fastsatte strategier for RIF/RIF Service. Ekspertgruppene skal bestå av 3-10 personer valgt fra medlemsbedriftene. Utvalget velger selv nye medlemmer med alminnelig flertallsvalg. Leder for ekspertgruppe utpekes av administrerende direktør for RIF Service. Ekspertgruppens medlemmer velges for 2 år av gangen.

Ekspertgruppene skal tilstrebe at medlemmene har spredning mellom store og mindre medlemsbedrifter, geografisk spredning, har medlemmer av begge kjønn, og har spredning i alder. Ekspertgruppene fastsetter selv møteplan. Ekspertgruppene skal utarbeide handlingsplan, i tråd med vedtatt strategi og handlingsplan for RIF/RIF Service, og tilhørende budsjett for hvert kalenderår. Handlingsplanen og ekspertgruppenes fordelinger innenfor budsjettrammer skal godkjennes av administrerende direktør for RIF Service.

Ekspertgruppe Akustikk

Lyd påvirker de fleste menneskers komfort, helse og sikkerhet. Derfor er akustikkrådgiverne representert i nesten alle typer prosjekter der rådgivere er involvert. Dette omfatter blant annet prosjektering og utbedring av bygg, samferdselsanlegg, industri og offshore. RIFs ekspertgruppe i akustikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innen akustikk i Norge.

Medlemmer:

Tore Moen (leder), Brekke & Strand, tore.moen@brekkestrand.no, 917 26 952

Lars Boberg Hov, Rambøll, lars.hov@ramboll.no, 957 46 316

Holger Hott, Brekke & Strand, hh@brekkestrand.no, 950 61 591

Pål Szilvay, Sweco, pal.szilvay@sweco.no, 996 19 685

Bård Støfringsdal, COWI, bst@cowi.no, 970 14 654

Ivonne Verstappen, Norconsult Norge, Ivonne.Verstappen@norconsult.com, 454 01 271

Clas Ola Høsøien, Multiconsult, clas.ola.hosoien@multiconsult.no, 414 79 358

Marius Berg, Asplan Viak, marius.berg@asplanviak.no,

Helena Rydland, Efterklang, helena.rydland@efterklang.org, 480 65 191

 

I februar 2021 utgav RIF ekspertgruppe Veileder Akustikk Praktisering av krav til maksimalnivå i NS-8175. Den kan lastes ned fra denne lenken. 


For mer informasjon om hva en akustiker gjør, kan denne brosjyren lastes ned

Ekspertgruppe BIM

Bygningsmodellering (BIM) brukes i prosjektering til å 3D-simulere et bygg og hvordan det vil fungere. RIFs ekspertgruppe BIM (Building Information Modeling) skal være en faglig drivkraft og en kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer på dette feltet.

Gruppen er medlem av viktige fora for BIM og digitalisering, blant annet buildingSMART sitt Tverrfaglige BrukerForum. Gruppen holder jevnlig BIM-kurs basert på buildingSMARTs læreplaner.

Medlemmer:

Bjørnar Markussen (Leder), Aas-Jakobsen, bma@aaj.no, 951 38 502

Torkil Håheim Kind, Norconsult Norge, tki@norconsult.no, 454 01 397

Fredrik Kjelman, Multiconsult, fredrik.kjelman@multiconsult.no

Stian Østvoll Ingvaldsen, Multiconsult, stioi@multiconsult.no, 907 97 827

Kristine Borgersen, Cowi, kbor@cowi.com. 96626731

Truls Kristensen, Asplan Viak, truls.kristensen@asplanviak.no

Gjermund Dahl, Norconsult Norgedahl.gjermund@norconsult.com

Øystein Lystad, Asplan Viak, Oystein.Lystad@Asplanviak.no tlf: 92606044

Sofie Nyman, Sweco Norge, sofia.nyman@sweco.no

Ingrid Alvsåker, Cowi, IAL@cowi.com

Andreas Haugbotn andreas.haugbotn@vianova.no (tlf. +47 48025645)

Adrian Fernandez Sanchez adrian.sanchez@ramboll.no

Ekspertgruppe Brannsikkerhet

Et prosjekts brannsikkerhet må til enhver tid tilfredsstille krav i lover og forskrifter. En brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har dermed spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at dette er tilfellet. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges.

Ekspertgruppe Bygge- og anleggsteknikk

Ekspertgruppen for bygge- og anleggsteknikk skal være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer. Gruppen utarbeider derfor blant annet veiledere for aktuelle faglige temaer, gir uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger og arrangerer kurs og seminarer.

Medlemmer:

Morten Andre Helland (leder), Structor (Koordinator RIB), morten.helland@structor.no, 928 48 662

Bjørn Uppstad, Procon (RIB), bu@procon-stavanger.no, 416 98 745

Tor Kristian Sandaker, Norconsult Norge (RIB), Tor.Kristian.Sandaker@norconsult.com

Erik Maastad, COWI (RIB),ermd@cowi.com, 918 74 839

Øystein Løset, Olav Olsen (RIB), oel@OlavOlsen.no, 920 10 670

Magnus Engseth, Dr. Techn. Olav Olsen (RIB), men@olavolsen.no

Robert de Bruin, Dr. Techn. Olav Olsen (RIG), rdb@olavolsen.no, 948 75 938

Muhammad Adeel Mazhar, COWI (RIG), mdmr@cowi.com, 976 20 373

Martin Dons (RIG), martin.dons@multiconsult, 994 01 616

Eelco van Raaij, Grunnteknikk AS (RIG) eelco@grunnteknikk.no

Jonas Løken Granås, Norconsult Norge (RIG), jonas.loken.granas@norconsult.com, 992 38 633

Ekspertgruppe Bygningsfysikk

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger. Bygningsfysikk omfatter en rekke områder som varmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.

Medlemmer:

Ekspertgruppe Bærekraft

Ekspertgruppe Bærekraft ble dannet som egen ekspertgruppe januar 2023. Gruppen består av  tre grupper; Miljø og bærekraftsledelse, Klima og ressurser og Naturmiljø, økologi og forurensning.

Leder: Eirik Wærner (leder), Multiconsult, EirikRudi.Waerner@multiconsult.no, mobil 958 65 272

Miljø og bærekraftsledelse:
Geir-Andre Thorstensen (gruppeleder), Rambøll, Geir-Andre.Thorstensen@ramboll.no, mobil 404 11 086
Jannike Gry Bettum Jensen, Sweco, Jannike.Jensen@sweco.no, mobil 957 62 513
Marit Smidsrød, Norconsult Norge, Marit.Smidsrod@norconsult.com, mobil 930 41 657
Geir Tore Møgedal, Asplan Viak, geirtore.mogedal@asplanviak.no, mobil 922 11 837
Stina Kiil, Multiconsult, stina.kiil@multiconsult.no, mobil 412 31 127

Klima og ressurser:
Eirik Wærner (gruppeleder)
Anna Marwig, Multiconsult, Anna.Marwig@multiconsult.no, mobil 472 76 811
Øystein Lunde Heggebø, Sweco, Oystein.Heggebo@sweco.no, mobil 99150291
Anders Waage Nilsen, COWI, awnn@cowi.com, mobil 91 81 43 56
Anne Elisabeth Årdal, WSP, anne.elisabeth.ardal@wsp.com, mobil 902 87 367
Mari Lyn Larsen, WSP, mari.lyn.larsen@wsp.com, mobil 457 98 616
Eli Toftemo, Brekke & Strand, eto@brekkestrand.no, mobil 958 62 500

Naturmiljø, økologi og forurensning:
Ida Kristine Buraas, WSP, idakristine.buraas@wsp.com, mobil 414 54 034
Siri Greiff, Multiconsult, siri.greiff@multiconsult.no, mobil 900 32 114
Per Ivar Bergan, Sweco, per.ivar.bergan@sweco.no, mobil 415 48 088
Torgeir Isdahl, Norconsult, torgeir.isdahl@norconsult.com, 97 53 80 86

Ekspertgruppe Innovasjon

Ekspertgruppen arbeider med FoU (forskning og utvikling) og Innovasjon i rådgivende ingeniørbedrifter. Deltagerne er i stor grad ledere innenfor områder som kompetanseutvikling, innovasjon og digitalisering i medlemsbedriftene. Gruppen arbeider blant annet med å synliggjøre innovasjonskapasiteten hos rådgiverne, deltar i SN komiteen for innovasjonsledelse samt deltar på arenaer der utvikling av teknologi og innovasjon er fokus.

Hovedmål:

  • Synliggjøre rådgivernes verdiskaping gjennom utviklings- og innovasjonsarbeid
  • Forbedre rammebetingelser for innovasjonsaktivitet hos rådgiverne
  • Representere RIF i egnede fora

Medlemmer:

Tania W. Leporowski (leder), Multiconsult, twl@multiconsult.no

Erik B. Holm, Olav Olsen, ebh@olavolsen.no

Elin Mørch Langlo, Norconsult Norge, elin.morch.langlo@norconsult.com

Erik Rigstad, COWI, eri@cowi.com

Netten Østberg, Asplan Viak, netten.ostberg@asplanviak.no

Svein Are Brekke, Brekke & Strand, sab@brekkestrand.no

Marcus Lagerkvist, Rambøll. marcus.lagerkvist@ramboll.no

Ekspertgruppe Kvalitet

Mandatet til ekspertgruppen er nokså bredt mot utvikling av beste praksis og påvirkning av rammebetingelser innen kvalitetssystemer, kvalitetssikring og kvalitetskrav i regelverk, herunder plan- og bygningsloven og annet lovverk.

Medlemmer av RIFs ekspertgruppe Kvalitet

 Camilla Ditlevsen Gressnes (leder), COWI, cdgr@cowi.com

Torhild Tøndel, Norconsult NorgeTorhild.Tondel@norconsult.com

Eva Pechtel, Asplan Viak, eva.pechtel@Asplanviak.no

Tom Børre Lindholm, Multiconsult, tom.boerre.lindholm@multiconsult.no

Marianne Tenold, Norconsult Norgemarianne.tenold@norconsult.com

Unni Horne, Rambøll, unni.horne@ramboll.no

Knut Landstad, Rambøll, knut.landstad@ramboll.no

Karin Klemetsrud, Asplan Viak, karin.klemetsrud@asplanviak.no

Tone Frønsdal, Sweco, tone.fronsdal@sweco.no

Ekspertgruppe Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon er et stort og vidt fagfelt. Det omfatter det vi tradisjonelt i BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) kaller prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Lederrollene inkluderer arbeid innen de generelle fagfeltene administrasjon, økonomi, planlegging og ledelse. De spesifikke fagfeltene innen BAE-næringen er også innbefattet. Ekspertgruppen jobber for å sikre en felles forståelse av de ulike rollene i PA-faget, samt for å øke kompetansen innen fagfeltet.

Medlemmer:

Trygve Nilsen (Leder), Asplan Viak, TrygveS.Nilsen@asplanviak.no

Henriette Frafjord Berntsen, WSP, Henriette.Berntsen@wsp.com

Håkon Treu Eriksen, Multiconsult. hakon.treu.eriksen@multiconsult.no

Ingrid Gåsvik Eklund, HR Prosjekt, ige@hrprosjekt.no

Morten Hagen, HolteConsulting. mor@holteconsulting.com

Karianne Tvedt, Sweco. Karianne.Tvedt@sweco.no

Ekspertgruppe SHA

RIFs ekspertgruppe for HMS og SHA jobber med problemstillingen skader, ulykker og dødsfall på arbeidsplass. Hvert år opplever norske bygge- og anleggsplasser dødsfall. Rundt 100 arbeidstakere får varige mén som følge av skade og cirka 8000 har skaderelatert fravær. Dette er tall som bransjen aktivt jobber for å redusere.

Medlemmer:

Liv Strøm (leder), Norconsult Norge AS, liv.strom@norconsult.com

Monica Nygård, COWI, mony@cendre.jacobsen@sweco.noowi.com

Jannecke Bull Borander, Arkitektbedriftene/Archus, janeche@arkitektbedriftene.no

Wenche Solberg, Multiconsult, Wenche.Solberg@multiconsult.no

Håvard Gilja, Rambøll, Havard.Gilja@ramboll.no

Anne Nøkleberg, Sweco, anne.nokleberg@sweco.no

Geir Elvemo, WSP, geir.elvemo@wsp.com

Ekspertgruppe Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner står for en stadig større andel av entreprisekostnadene i et byggeprosjekt. Faget er i vekst, også grunnet den store satsningen innenfor energi, miljø og infrastruktur. Ekspertgruppen gjør sitt arbeid innenfor hovedfagene VVS og elektro, samt i grensesnittet mellom fagene.

Medlemmer:

Ivar Nyland Jensen (leder), Multiconsult, Ivar.Jensen@multiconsult.no, 47483476

Ingvar Birkeli, Rambøll, ingvar.birkeli@ramboll.no, 922 24 363

Torbjørn Kleppe, Sweco, torbjorn.Kleppe@sweco.no, 45222429

Simen Seip Blystad, Norconsult NorgeSimen.Seip.Blystad@norconsult.com, 95060460

Sturle Norheim, Multiconsult, sturle.loevvik.norheim@multiconsult.no, 97118157

Frode Fjeldstad, COWI, ff@cowi.com

Ståle Killie, COWI, SKI@cowi.com

Gruppen har rullerende leder.

Ekspertgruppe Vann- og miljøteknikk

RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innenfor vannbransjen. Ekspertgruppen skal være en katalysator og informant mellom rådgiver og markedet med fokus på blant annet fornyet kunnskap innen faget, rammebetingelser for vannbransjen, økt fagstolthet og rekruttering. Hvert år deles Vannprisen ut til rådgivere som har utmerket seg på fagområdet. Statutter for prisen kan lastes ned her (oppdatert desember 2022)

Ekspertgruppen er også tungt involvert i Norsk Vann Ambassadørprogram.

Medlemmer:

Svein Erik Bakken (leder), Sweco, Svein.Erik.Bakken@sweco.no

Sigmund Tøien, Multiconsult, sigmund.toeien@multiconsult.no

Bård Alsaker, COWI, baa@cowi.com

Øystein Tranvåg, Asplan Viak, Oystein.Tranvaag@asplanviak.no

Nina Hole Sætran, Rambøll, nina.hole.setran@ramboll.no

Håkon Reksten, Norconsult Norge, Hakon.Reksten@norconsult.com

RIF er styrerepresentert og med å finansiere Nasjonalt senter for vanninfrastruktur som ligger ved NMBU på Ås. Senteret skal være en attraktiv fasilitet for opplæring, forskning, utvikling og utprøving i fremtidsrettet vanninfrastruktur. Der brukere kommer for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester.  Les mer om senteret her, ved å trykke her.

Ekspertutvalget for Vann og Miljøteknikk har høsten 2022 avholdt et kurs i kontraktsjuss for VA‐teknikk. Materialet fra del 1 av kurset kan lastes ned her.