Ekspertgrupper

RIFs ekspertgrupper består av ca 90-100 sentrale fageksperter og ledere fra våre medlemsfirmaer. Ekspertgruppene utarbeider ytelsesveiledere og faglige veiledere, gir høringsinnspill, har dialog med ulike kundegrupper for fagmiljøene, arrangerer kurs og seminarer, mv.

Ekspertgruppenes hovedformål er å bistå administrasjonen med å oppnå fastsatte strategier for RIF/RIF Service. Ekspertgruppene skal bestå av 3-10 personer valgt fra medlemsbedriftene. Utvalget velger selv nye medlemmer med alminnelig flertallsvalg. Leder for ekspertgruppe utpekes av administrerende direktør for RIF Service. Ekspertgruppens medlemmer velges for 2 år av gangen.

Ekspertgruppene skal tilstrebe at medlemmene har spredning mellom store og mindre medlemsbedrifter, geografisk spredning, har medlemmer av begge kjønn, og har spredning i alder. Ekspertgruppene fastsetter selv møteplan. Ekspertgruppene skal utarbeide handlingsplan, i tråd med vedtatt strategi og handlingsplan for RIF/RIF Service, og tilhørende budsjett for hvert kalenderår. Handlingsplanen og ekspertgruppenes fordelinger innenfor budsjettrammer skal godkjennes av administrerende direktør for RIF Service.

Ekspertgruppe akustikk

Lyd påvirker de fleste menneskers komfort, helse og sikkerhet. Derfor er akustikkrådgiverne representert i nesten alle typer prosjekter der rådgivere er involvert. Dette omfatter blant annet prosjektering og utbedring av bygg, samferdselsanlegg, industri og offshore. RIFs ekspertgruppe i akustikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innen akustikk i Norge.

Medlemmer:

Tore Moen (leder), Brekke & Strand, tore.moen@brekkestrand.no, 917 26 952

Lars Boberg Hov, Rambøll, lars.hov@ramboll.no, 957 46 316

Holger Hott, Brekke & Strand, hh@brekkestrand.no, 950 61 591

Pål Szilvay, Sweco, pal.szilvay@sweco.no, 996 19 685

Bård Støfringsdal, COWI, bst@cowi.no, 970 14 654

Ivonne Verstappen, Norconsult, Ivonne.Verstappen@norconsult.com, 454 01 271

Clas Ola Høsøien, Multiconsult, clas.ola.hosoien@multiconsult.no, 414 79 358

Trond Norèn, Asplan Viak, trond.noren@asplanviak.no, 455 06 918

 

Ekspertgruppe BIM

Bygningsmodellering (BIM) brukes i prosjektering til å 3D-simulere et bygg og hvordan det vil fungere. RIFs ekspertgruppe BIM (Building Information Modeling) skal være en faglig drivkraft og en kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer på dette feltet.

Gruppen er medlem av viktige fora for BIM og digitalisering, blant annet buildingSMART sitt Tverrfaglige BrukerForum. Gruppen holder jevnlig BIM-kurs basert på buildingSMARTs læreplaner.

Medlemmer:

Torkil Håheim Kind, Norconsult, tki@norconsult.no, 454 01 397

Arve Lønes, Multiconsult, arve.lones@multiconsult.no

Stian Østvoll Ingvaldsen (Leder), Erichsen & Horgen, soi@erichsen-horgen.no, 907 97 827

Torbjørn Tveiten, ViaNova, torbjorn.tveiten@vianova.no, 416 22 006

Ingrid Alvsåker, Cowi, ial@cowi.no, 489 91 094

Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen, bma@aaj.no, 951 38 502

Gjermund Dahl, Norconsult, dahl.gjermund@norconsult.com

Øystein Lystad, Asplan Viak, Oystein.Lystad@Asplanviak.no tlf: 92606044

Hanne Gjemdal, Dr. Techn Olav Olsen, hgj@olavolsen.no

Sofie Nyman, Sweco Norge, sofia.nyman@sweco.no

Ekspertgruppe brannsikkerhet

Et prosjekts brannsikkerhet må til enhver tid tilfredsstille krav i lover og forskrifter. En brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har dermed spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at dette er tilfellet. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges.

Ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Ekspertgruppen for bygge- og anleggsteknikk skal være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer. Gruppen utarbeider derfor blant annet veiledere for aktuelle faglige temaer, gir uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger og arrangerer kurs og seminarer.

Medlemmer:

Morten Andre Helland (leder), Structor (Koordinator RIB), morten.helland@structor.no, 928 48 662

Bjørn Uppstad, Procon (RIB), bu@procon-stavanger.no, 416 98 745

Tor Kristian Sandaker, Norconsult (RIB), Tor.Kristian.Sandaker@norconsult.com

Thomas Alne, COWI (RIB), thal@cowi.com, 952 48 129

Øystein Løset, Olav Olsen (RIB), oel@OlavOlsen.no, 920 10 670

Geir-Andre Thorstensen, Rambøll (RIM), Geir-Andre.Thorstensen@ramboll.no, 404 11 086

Eirik Wærner, Multiconsult (Koordinator RIM), EirikRudi.Waerner@multiconsult.no, 958 65 272

Jannike Gry Bettum Jensen, Sweco (RIM), Jannike.Jensen@sweco.no, 957 62 513

Marit Smidsrød, Norconsult (RIM), Marit.Smidsrod@norconsult.com, 93041657

Geir Tore Møgedal, Asplan Viak (RIM), geirtore.mogedal@asplanviak.no, 92211837

Robert de Bruin, Dr. Techn. Olav Olsen (RIG), rdb@olavolsen.no, 948 75 938

Muhammad Adeel Mazhar, COWI (RIG), mdmr@cowi.com, 976 20 373

Martin Dons (RIG), martin.dons@multiconsult, 994 01 616

Ekspertgruppe bygningsfysikk

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger. Bygningsfysikk omfatter en rekke områder som varmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.

Medlemmer:

Pål Kjetil Eian (leder), Norconsult, Pal.Kjetil.Eian@norconsult.com

Simen Tovmo, Rambøll, simen.tovmo@ramboll.no

Magnar Berge, Asplan Viak, magnar.berge@asplanviak.no,

Trond Ulriksen, Multiconsult, trond.ulriksen@multiconsult.no

Ingrid Hole, Norconsult, Ingrid.Hole@norconsult.com, 45401341

Stig Geving, NTNU, stig.geving@ntnu.no, 92299576

Lise Svenning, COWI, lisg@cowi.com, 95201419

Silje Navekvien , Erichsen & Horgen, San@erichsen-horgen.no, 97715600

Stian Wirak, Sweco, stian.wirak@sweco.no, 73 83 35 00

Ekspertgruppe Innovasjon

Ekspertgruppen arbeider med faglig utvikling, FoU (forskning og utvikling) og Innovasjon i rådgivende ingeniørbedrifter. Deltagerne er i stor grad ledere innenfor områder som kompetanseutvikling, innovasjon og fagnettverk i medlemsbedriftene. Gruppen arbeider blant annet med temaene faglig karriere, kompetanseutvikling på tvers av rådgiverbransjen, transaksjonskostnader og FoU, og har også dialog med oppdragsgivere om kompetansebehov.

Medlemmer:

Tania W. Leporowski (leder), Multiconsult, twl@multiconsult.no

Frode Bovim, Rambøll, frode.bovim@ramboll.no

Erik B. Holm, Olav Olsen, ebh@olavolsen.no

Tom Baade-Mathiesen, Norconsult, tom.baade-mathiesen@norconsult.com

Erik Rigstad, COWI, eri@cowi.com

Netten Østberg, Asplan Viak, netten.ostberg@asplanviak.no

Svein Are Brekke, Brekke & Strand, sab@brekkestrand.no

Ekspertgruppe HMS/SHA

RIFs ekspertgruppe for HMS og SHA jobber med problemstillingen skader, ulykker og dødsfall på arbeidsplass. Hvert år opplever norske bygge- og anleggsplasser dødsfall. Rundt 100 arbeidstakere får varige mén som følge av skade og cirka 8000 har skaderelatert fravær. Dette er tall som bransjen aktivt jobber for å redusere.

Medlemmer:

Liv Strøm (leder), Norconsult AS, liv.strom@norconsult.com

Veslemøy Ottesen, Sweco AS, veslemoy.ottesen, veslemoy.ottesen@sweco.no

Monica Nygård, COWI, mony@cowi.com

Siri Aas-Aune, WSP Norge, siri.aas.aune@wspgroup.no

Geir Egil Paulsen, Arkitektbedriftene/Archus, gep@archus.no

Wenche Solberg, Multiconsult, Wenche.Solberg@multiconsult.no

Pål Ravna, Asplan Viak, pal.ravna@asplanviak.no

Håvard Gilja, Rambøll, Havard.Gilja@ramboll.no

Ekspertgruppe prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon er et stort og vidt fagfelt. Det omfatter det vi tradisjonelt i BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) kaller prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Lederrollene inkluderer arbeid innen de generelle fagfeltene administrasjon, økonomi, planlegging og ledelse. De spesifikke fagfeltene innen BAE-næringen er også innbefattet. Ekspertgruppen jobber for å sikre en felles forståelse av de ulike rollene i PA-faget, samt for å øke kompetansen innen fagfeltet.

Medlemmer:

Trygve Nilsen, Asplan Viak, TrygveS.Nilsen@asplanviak.no

Henriette Frafjord Berntsen, WSP, Henriette.Berntsen@wsp.com

Anne Mette Bjerknes (Leder), Multiconsult,anne.mette.bjerknes@multiconsult.no

Ingrid Gåsvik Eklund, HR Prosjekt, ige@hrprosjekt.no

Morten Hagen, HolteConsulting, mor@holteconsulting.com

Siri Augdal, COWI, aug@cowi.com

Jan Eystein Hoel, Norconsult, Jan.Eystein.Hoel@norconsult.com

Angela Rausch, HR Prosjekt, ara@hrprosjekt.no

Ekspertgruppe tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner står for en stadig større andel av entreprisekostnadene i et byggeprosjekt. Faget er i vekst, også grunnet den store satsningen innenfor energi, miljø og infrastruktur. Ekspertgruppen gjør sitt arbeid innenfor hovedfagene VVS og elektro, samt i grensesnittet mellom fagene.

Medlemmer:

Ingvar Birkeli, Rambøll, ingvar.birkeli@ramboll.no, 922 24 363

Torbjørn Kleppe, Sweco, torbjorn.Kleppe@sweco.no, 45222429

Simen Seip Blystad, Norconsult, Simen.Seip.Blystad@norconsult.com, 95060460

Sturle Norheim, Multiconsult, sturle.loevvik.norheim@multiconsult.no, 97118157

Bjørn Horn, Asplan Viak, bjorn.horn@asplanviak.no

Frode Fjeldstad, COWI, ff@cowi.com

LEDER: Ivar Nyland Jensen, Erichsen & Horgen, inj@erichsen-horgen.no, 47483476

Ståle Killie, COWI, SKI@cowi.com

Gruppen har rullerende leder.

Ekspertgruppe vann- og miljøteknikk

RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innenfor vannbransjen. Ekspertgruppen skal være en katalysator og informant mellom rådgiver og markedet med fokus på blant annet fornyet kunnskap innen faget, rammebetingelser for vannbransjen, økt fagstolthet og rekruttering. Ekspertgruppen er også tungt involvert i Norsk Vann Ambassadørprogram.

Medlemmer:

Jonny Ødegård, Multiconsult, jonny.odegard@multiconsult.no

Bård Alsaker, COWI, baa@cowi.com

Svein Erik Bakken, Sweco, Svein.Erik.Bakken@sweco.no

Sigmund Tøien, Multiconsult, sigmund.toeien@multiconsult.no

Kristian Ohr (leder), Asplan Viak, kristian.ohr@asplanviak.no

Lisbeth Lepperød, Rambøll, lisbeth.lepperod@ramboll.no

Håkon Reksten, Norconsult, Hakon.Reksten@norconsult.com

RIF er styrerepresentert og med å finansiere Nasjonalt senter for vanninfrastruktur som ligger ved NMBU på Ås. Senteret skal være en attraktiv fasilitet for opplæring, forskning, utvikling og utprøving i fremtidsrettet vanninfrastruktur. Der brukere kommer for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester.  Les mer om senteret her, ved å trykke her.