Bygge og anleggsteknikk

Ekspertgruppen for bygge- og anleggsteknikk skal være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer. Gruppen utarbeider derfor blant annet veiledere for aktuelle faglige temaer, gir uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger og arrangerer kurs og seminarer.

FAGSIDE RIB

Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB) i bygge- og anleggsprosjekter prosjekterer bærende konstruksjoner, med ansvars for prosjektert konstruksjonssikkerhet iht. gjeldende krav.

Ekspertgruppens oppmerksomhetsområder omfatter byggverk og fag som angitt nedenfor:

 • Byggverk
 • Bolig og forretningsbygg
 • Skoler, sykehus og institusjoner
 • Bruer og Fjordkrysninger
 • Tunneler og kulverter
 • Dammer, kaier og havner
 • Plattformer
 • Industri- og lagerbygg
 • Haller og idrettsanlegg
 • Master og tårn
 • Støttemurer og fundamenter (konstruksjonsmaterialer)

FAGBETEGNELSE

 • Bærende konstruksjoner
 • Belastninger
 • Materialteknikk, bl. a. stål, betong og tre
 • Levetid
 • Farlig avfall
 • Miljøriktig materialbruk
 • Varmeisolasjon
 • Tetthet mot vann og fuktighet
 • Byggemetoder
 • Analyser av laster og konstruksjoner
 • Rehabilitering og tilstandsundersøkelser
 • Kostnader for oppføring av bygg
 • Kontraktuelle spørsmål for rådgivere
 • BIM / VDC
 • Kontroll

GRENSELINJER TIL ANDRE FAG

Tverrfaglig grensesnitt til andre fag er viktig fokusområde. Det blir ofte utarbeidet prosjektspesifikke matriser som omhandler ansvarsområder (ansvarlig, bistand).

Ekspertutvalget BA har spesielt tverrfaglig fokus mot ekspertutvalg Brann, Akustikk, Bygningsfysikk, Tekniske Installasjoner, og (ikke minst) BIM.

Fagside RIM

Miljø er en tverrfaglig disiplin som griper inn i alle beslutninger. Derfor er det viktig at alle også tenker miljø, og ikke kun «sitt» spesifikke fagområde. For enkelte oppgaver til en rådgivende ingeniør miljø (RIM) vil grensesnittene mot de andre fagene være begrensede, men som regel vil gode resultater være avhengige av at RIM er en godt integrert del i en prosjektgruppe.

Miljøriktig prosjektering

Miljøriktig prosjektering er altomfattende. Prinsippet er at man skal gjøre alle nødvendige miljøvalg – og kunne dokumentere dette. Som et minstenivå må man sørge for at miljøkravene i lovverket tilfredsstilles. Det finnes mange miljøkrav i ulike lover, men for bygge- og anleggsvirksomhet er det meste samlet i Byggteknisk forskrift (TEK). Det vil i hovedsak være oppfølging av kravene i kapittel 9 (Ytre miljø) i Byggteknisk forskrift som RIM vil ha hoved- eller delansvar for i prosjekter.

 • Oppgavene til en RIM vil være avhengig av blant annet fase, størrelse, type prosjekt og ambisjonsnivå i prosjektet, men typiske oppgaver vil kunne være:Utarbeidelse og oppfølging av miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner (MOP), i henhold til NS 3466 eller andre retningslinjer.
 • Miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse samt avfallsplan i forbindelse med endring eller riving av eksisterende byggverk.
 • Bistand til miljøriktig materialvalg. Dette kan blant annet omfatte bistand til å tilfredsstille Substitusjonsplikten og materialvalg som gir lavere klimagassutslipp.
 • BREEAM-NOR rådgiving. Som BREEAM-NOR rådgiver/AP (Akkreditert Profesjonell) eller som rådgiver innenfor de ulike emnene til BREEAM-NOR.
 • Klimagassregnskap for prosjektet, med analyser av alternative løsninger.

I tillegg til disse kjerneoppgavene innenfor fagområde kan RIM, avhengig av erfaring og kompetanse, ofte utføre oppgaver innenfor andre fagområder. Det er derfor viktig at grensesnittene mot særlig ARK, LARK, RIEn og RIByfy avklares tidlig i prosjektet.

Fagside RIG

RIG innebærer faggruppene geoteknikk og ingeniørgeologi og omfatter:

 • Skredvurderinger
 • Skjæringer/fyllinger
 • Støttekonstruksjoner
 • Grunnforsterkning
 • Fundamentering
 • Peler
 • Seismisk dimensjonering
 • Tunneler og kulverter

I Norge omhandler geoteknikk generelt bygge- og anleggsarbeider i/på løsmasser, mens ingeniørgeologi omhandler bygge- og anleggsarbeider i/på berg.
Disse faggruppene utfører prosjektering for bygge- og anleggsarbeider på eller under bakken. Det er svært viktig å få disse faggruppene med i en tidlig fase i prosjektet for å få en vurdering av grunnforhold, dybde til berg, bergkvalitet, sprekkesystem i berg, grunnvannsnivå, og seismisk grunntype osv.
Grunnundersøkelser vil være en essensiell informasjon for valg av fundamenteringsmetode for konstruksjoner, stabilisering og sikring av løsmasser/berg og eventuelt sprengning av berg.
Som for øvrige byggeprosjekteringsfag er det egen Eurokodestandard; NS-EN-1997 + NA 2016 «Geoteknisk prosjektering med nasjonalt tillegg NA» (Eurokode 7) som gjelder for geotekniske prosjekteringsarbeider.
Ekspertgruppen har også under utarbeidelse egen ytelsesbeskrivelse for hva som skal inngå i RIG-prosjektering.

Aktiviteter for ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Her er en oversikt over de viktigste aktivitetene ekspertgruppa for bygge- og anleggsteknikk arbeider med:

Aktiviteter

 • Forbedring av utvalgets nettsider
 • Representere RIF i komiteer, paneler o.l
 • Beredskap for RIF medieutspill.
 • Fagmøter med aktører i bransjen
 • Kontrakts- og rammevilkår overfor offentlige og private byggherrer
 • Gi innspill til nye lover/forskrifter og standardisering
 • Markedsføre egen virksomhet hos RIF-bedrifter

Utarbeide veiledere og fagnotater (inkludert revisjon av eksisterende)

 • Utarbeide Veileder for Uavhengig kontroll Utførelse (konstruksjonssikkerhet)
 • Utarbeide Veileder for Uavhengig kontroll Geoteknikk PRO
 • Deltakelse i prosjektet om progressiv kollaps
 • Lage nye kriterier for miljøfyrtårn for prosjekterende
 • Erfaringsdatabase BA-Avfall
 • Handlingsplan BA avfall
 • Grønn RIB/RI
 • Ytelsesbeskrivelse RIM
 • Ytelsesbeskrivelse RIB
 • Ytelsesbeskrivelse RIG
 • Revidere Veileder for dynamikk
 • Revidere Notat om RIB/RIBr-grensesnitt
 • Revidere Notat om klima i endring

Kurs

 • Kurs i jordskjelv
 • Kurs i miljøkartlegging
 • Seminar uavhengig kontroll
 • Seminar om MOP
 • Styrkeberegning av betongkonstruksjoner (sammen med betongforeningen)