Bygningsfysikk

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger. Bygningsfysikk omfatter en rekke områder som varmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.

Bygningsfysikk som begrep og fagområde er relativt nytt. Først fra 1950-/60-tallet ble begrepet benyttet hos institusjoner som Norges Byggforskningsinstitutt og NTH, og fra ca. 1970-80 ble bygningsfysikk etablert som et eget fagområde blant enkelte rådgivere. Interessen for fagområdet bygningsfysikk har gjennom de senere år vært jevnt økende, og har fått betydelig større oppmerksomhet gjennom revidert saksforskrift SAK10, hvor det ble definert som et eget sentralgodkjenningsområde. I tillegg ble bygningsfysikk et av områdene med krav til uavhengig kontroll av både prosjektering og utførelse. Uavhengig kontroll ble imidlertid ikke obligatorisk før i 2013. Ekspertgruppen diskuterer ulike problemstillinger knyttet til arbeidet rådgiverne yter på dette området.

  • Varmetransport (varmetap, U-verdier, kuldebroer, temperaturproblematikk, varmestråling)
  • Lufttransport (lufttetthet, infiltrasjon, trekk)
  • Fukttransport (fuktsikring mot vann utenfra, tetting for fukt innenfra, skadevurderinger, byggfukt, uttørking)
  • Materialkunnskap
  • Stråling (radon, dagslys, solavskjerming, varmetilskudd fra sol)
  • Bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger (fuktegenskaper, termiske egenskaper, mekaniske egenskaper)

RIFs ytelsesveileder for bygningsfysikk kan lastes ned her.