Vann og miljø

RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innenfor vannbransjen. Ekspertgruppen skal være en katalysator og informant mellom rådgiver og markedet, med fokus på:

 • Å bidra til at rådgivere får fornyet kunnskap innenfor faget, bl.a. ved å arrangere kurs, utarbeide veiledere.
 • Mulighet til å påvirke rammebetingelsene for vannbransjen gjennom å delta som høringsinstans. Det tas initiativ overfor aktører i vannbransjen ved behov. Det avholdes årlige møter med de viktigste aktørene.
 • Å bidra til økt fagstolthet slik at faget blir ettertraktet, ved omdømmebygging og synliggjøring av næringens verdiskaping og verdiforvaltning. Dette gjøres ved å utarbeide artikler med aktuelle VA-saker.
  • I tillegg deles det nå årlig ut 3 priser: Vannprisen (deles ut i samarbeid med Vannforeningen), pris for beste masteroppgave samt pris for beste bacheloroppgave. 
  • Ekspertgruppen støtter også RIF i forbindelse med medieuttalelser.
 • Å bidra til rekruttering til faget ovenfor universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer. 

RIFs ekspertgruppe Vann- og Miljøteknikk er også tungt involvert i Norsk Vann Ambassadørprogram.

Fag og prosjekttyper

FAG 

 • Vannforsyningsteknikk
 • Avløpsteknikk
 • Renovasjonsteknikk
 • Urban hydrologi
 • Kommunalteknikk

PROSJEKTTYPER

 • Ledningsanlegg
 • Pumpestasjoner
 • Renseanlegg
 • Bassenger
 • Avfallsanlegg
 • ENØK-tiltak
 • Opplæring og undervisning
 • Tilstandsanalyse
 • Miljøtiltak

Beste masteroppgave

STATUTTER FOR PRISEN «BESTE MASTEROPPGAVE VANN OG MILJØ»

 1. Prisen for «Beste masteroppgave innen vann og miljø» er innstiftet av RIFs ekspertgruppe for vann og miljø og er en anerkjennelse for spesielt god masteroppgave innen temaet vann og miljø.
 2. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert masteroppgave ved et norsk universitet som underviser i Vann og Miljøteknikk. 
 3. Det legges spesielt vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.
 4. Prisens totale verdi skal være inntil kr 10 000,- Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og RIFs logo.
 5. Invitasjon til å fremme kandidater til prisen sendes til aktuelle instituttledere og kunngjøres dessuten på RIFs hjemmesider. De ulike instituttene kan fremme inntil 3 kandidater hver. Kandidatene må ha oppnådd karakter A eller B. Frist for å fremme kandidater, mottaker av forslagene samt utdelingssted vil fremkomme av invitasjonen.
 6. Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde.
  1. Navn på kandidat
  2. Begrunnelse for kandidaturet
  3. Selve masteroppgaven
 7. RIFs ekspertgruppe avgjør hvem som skal få prisen basert på innstilling fra Instituttene og en selvstendig vurdering basert på utvelgelseskriteriene.
 8. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIFs ekspertgruppe.
 9. Vedtatt av RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk, 11. november 2010.
 10. Sist revidert av RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk, 8. desember 2011.

Beste bacheloroppgave

STATUTTER FOR PRISEN «BESTE BACHELOROPPGAVE VANN OG MILJØ»

 1. Prisen for «Bacheloroppgave innen Vann og Miljø» er innstiftet av RIFs Fagutvalg for Vann og Miljø og er en anerkjennelse for spesielt god bacheloroppgave innen temaet Vann og miljø. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert bacheloroppgave relatert til vannforsyning, avløp og/eller vannmiljø ved ingeniørhøyskoler i Norge.
 2. Det legges spesielt vekt på at oppgaven dokumenterer god fagkunnskap og forståelse for faget.
 3. Prisens totale verdi skal være inntil kr 10 000,- Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og RIFs logo.
 4. Invitasjon til å fremme kandidater til prisen sendes til avdelingslederne ved høyskoler med programfag innen VA-teknikk og kunngjøres dessuten på RIFs hjemmesider. Hver høyskole kan fremme 1 oppgave hver. Både grupper og enkeltpersoner kan nomineres. Kandidatene må ha oppnådd karakter A eller B. Frist for å fremme kandidater, mottaker av forslagene samt utdelingssted vil fremkomme av invitasjonen.
 5. Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:
  1. Navn på kandidat(er)
  2. Begrunnelse for kandidaturet
  3. Selve bacheloroppgaven
 6. RIFs ekspertgruppe avgjør hvem som skal få prisen basert på innstilling fra avdelingen og en selvstendig vurdering basert på utvelgelseskriteriene.
 7. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIFs ekspertgruppe.

VANNPRISEN 

STATUTTER FOR PRISEN 

 1. Vannprisen, som er stiftet av rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Tildelingen skal gi mulighet for omtale og pressedekning. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.
 2. Prisens totale verdi skal være inntil kr 25 000. Prisen er en kunstgjenstand påført vannprisen og årstall samt et reisestipend på 10 000. Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og navn og logo til Norsk vannforening og RIF.
 3. Invitasjon til å fremme prisen til kandidater kunngjøres på Norsk vannforenings og RIFs hjemmesider samt i aktuelle fagtidsskrift. Forslag til kandidater må være innkommet Norsk vannforenings sekretariat innen fristens annonserte utløp. Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:
  1. Navn på kandidat
  2. Presentasjon av kandidaten
  3. Begrunnelse for kandidaturet
 4. En komité oppnevnt av Norsk vannforening og RIF avgjør hvemsom skal få Vannprisen. Komiteen består av fire personer, med to personer fra RIFs fagutvalg for Vann- og Miljøteknikk og to personer fra styret i Norsk vannforening.
 5. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIF og Norsk vannforening på et omforent arrangement.

Vedtatt av Norsk vannforening og RIF, 10.10.2012
For Norsk vannforening For RIFs fagutvalg for Vann- og miljøteknikk

Anette Æsøy (styreleder)
Ragnhild Nordmelan (fagutvalgsleder)

Norsk Vann Ambassadørprogram 

Den norske vannbransjen (Norsk Vann, Vannklyngen, Smart Water Cluster, RIF, VAnnforsk og IWA Norge) har de siste årene jobbet for å styrke bransjens omdømme. Målet er å styrke rekrutteringen til bransjen, bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, og sikre samfunnets forståelse for de store infra-strukturinvesteringer bransjen står foran.

Omdømmeprosjektet har gitt resultater, men vi er fortsatt ikke i mål. Derfor lanserer vi nå et ambassadørprosjekt der målet er at bransjens 10.000 ansatte skal bli enda flinkere til å fortelle verden rundt oss hvor viktig vi som bransje er. Fortsatt er det mange som ikke vet at vannbransjen redder liv og miljø, og skaper økonomisk vekst og arbeidsplasser.

Hvis hver og en av oss bare blir litt flinkere til å fortelle menneskene rundt oss hva vi gjør og hva vi skaper, kommer vi enda litt lenger. Dette er kjernen i ambassadørprosjektet som du kan lese mer om her.

Vi håper alle bedrifter og virksomheter i vannbransjen kan presentere ambassadørprosjektet på et møte for egne ansatte i løpet av høsten. Vi har laget en presentasjon du kan bruke på møtet som du finner her. Bruk gjerne en halvtime på å diskutere med de ansatte om hvordan de tenker at de kan være gode ambassadører! Vi har også laget et vannkort som kan bestilles fra oss, og deles ut til alle ansatte. På kortet finner du vannbransjens hovedbudskap til verden rundt oss!

Vi jobber med verdens viktigste ressurs! Det bør alle få vite. 

Vi håper derfor at du, din bedrift/virksomhet og dine ansatte vil være stolte vannambassadører!