Nærings- og etikkrådet

RIFs Nærings- og etikkråd er et støtteorgan for hovedstyre og administrasjon i forbindelse med til rådgiverfirmaers kontraherings- og kontraktsforhold. Rådet har selvstendig beslutningsrett knyttet til vurdering av opptreden i forhold til RIFs norm for god forretningsskikk.

Nærings- og etikkrådet står bak RIFs etikkveileder.

Sammensetning av Nærings- og etikkrådet

 • Egil Bøckmann, leder, Cowi
 • Trond Hagen, rådsmedlem, Aas-Jakobsen
 • Trond Glesne, rådsmedlem, Norconsult
 • Kjell Ove Tvinnereim, rådsmedlem, Sweco Norge
 • Jon Børge Stette, rådsmedlem, Dr. Techn. Olav Olsen
 • Elisabeth Schjølberg, rådsmedlem, Multiconsult

Nærings- og etikkrådets oppgaver

 • Ta stilling til klage på medlemmer eller RIF-godkjente rådgivere i forhold til Norm for god forretningsskikk.
 • Gi råd om opptreden i RIF-miljøet og kunders ønskede premisser for slik opptreden i forhold til RIFs Norm for god forretningsskikk, og videreutvikle normen med utgangspunkt i erfaringer og innspill.
 • Foreta nødvendige tiltak for å møte utviklingen i forhold til engasjementsvilkår, slik at medlemmene kan utføre profesjonelt arbeid for sine kunder.
 • Informere om forebyggende arbeid for å redusere ansvarsbetingende feil ved utøvelsen av yrket, blant annet forankret i erfaringsmateriale knyttet til ansvar.
 • Gi råd om nødvendig forsikringsdekning av medlemmers virksomhet.

Rådets behandling av klage i forhold til RIFs Norm for god forretningsskikk

Klage fra RIF-miljøet må bli fremmet innen tre måneder etter at klageren ble kjent med de omstendigheter klagen blir grunnet på. Klagen skal være skriftlig. Den bør inneholde framstilling og dokumentasjon av det saksforhold klagen bygger på og hva det blir klaget over. Det er ingen begrensning av hvem som kan innklage et medlem eller RIF-godkjent rådgiver.

Avgjørelsen og meddelelse til partene bør skje innen en måned etter at saksforberedelsene er avsluttet. Avgjørelser skal bli begrunnet.

Saker som skal eller blir behandlet av domstolene eller en voldgiftsrett, skal ikke behandles. Beslutning om avvisning skal snarest bli meddelt partene.

Rådet har adgang til å innhente alle opplysninger som er nødvendige for å ivareta rådets oppgaver. Det kan også trekke inn utenforstående ekspertise, om nødvendig. Rådet skal behandle all informasjon på en slik måte at medlemmenes interesser ikke unødig blir skadelidende. Ved behandling av saker i rådet gjelder de alminnelige prinsipper om habilitet. Se for øvrig RIFs lover §15-3.

Rådet er vedtaksført når minst halvdelen er til stede. Saker blir normalt avgjort med simpelt flertall.

Sanksjoner

Hvis overtredelse har funnet sted i henhold til RIFs Norm for god forretningsskikk, kan vedkommende medlem eller RIF-godkjent rådgiver bli tildelt en advarsel. Det kan eventuelt også bli gitt gebyr knyttet til behandling av saken.

Rådet har, i henhold til RIFs lover §15-2, fullmakt til å ekskludere et medlem av rådgiver ved alvorlig overtredelse av innhold i RIFs Norm for god forretningsskikk. Slik beslutning krever enstemmighet i rådet.

Anke

Rådets beslutninger kan bli anket til hovedstyret innen 30 dager etter at beslutningen er meddelt vedkommende. Ved slik anke skal rådet avgi uttalelse til hovedstyret. Alt relevant materiale blir da oversendt denne instansen.