Samferdselsforum

Samferdselsforum i RIF ble etablert i 2012 for å arbeide med og for rammene til medlemsbedriftene i RIF.  Siden den gang har det skjedd en betydelig endring i samferdselssektoren som påvirker rammene for tekniske rådgivere – på flere måter:

 • De store kontraktene har blitt betydelig større og mer komplekse
 • Prosjektvolumet i sektoren har økt betydelig
 • Kontraktsformene er i utvikling og totalentrepriser er blitt en vesentlig entrepriseform
 • Kundene er reorganisert og store endringer vil fortsatt komme
 • Større kontrakter betyr at økt internasjonal konkurranse.
 • Kundene har aktivt henvendt seg i det internasjonale markedet for å sikre tilstrekkelig kapasitet og konkurranse

Samferdselsforum er en møte-, diskusjons- og koordineringsarena for medlemmer av RIF, rådgivende ingeniørers forening, som har oppdrag innen samferdselssektoren.  Forumet er initiert av sentrale bedrifter i bransjen. Mandatet er utviklet i forumets strategiske råd:

«RIF-Samferdselsforum arbeider for å ivareta medlemmenes rammebetingelser ved oppgaver og oppdrag innen samferdselssektoren, i hovedsak knyttet til veg og bane. Forumet skal ha fokus på strategiske spørsmål innen Samferdselssektoren og bidra til at RIF og RIFs medlemmer tar opp prinsipielle saker i samfunnsdebatten. Videre skal forumet ha fokus på konkrete problemstillinger som har betydning for medlemmene.»

Samferdselsforum skal understøtte RIFs strategi og bidra til utvikling av RIFs synspunkter innen sektoren knyttet til organisering generelt, og rammer for rådgiverbransjen spesielt, herunder: forutsigbarhet, prosjektstrategier, konkurranse­gjennomføring, rådgivernes verdiskapning, kvalitet mm.

Forumet er bygget opp rundt følgende arenaer:

 • Strategisk råd – en fast arbeidsgruppe med spesielt ansvar for å utvikle grunnlaget for RIFs strategi i sektoren
 • Felles seminar/workshop der alle interesserte medlemsbedrifter i RIF inviteres til å delta i diskusjonen om sentrale problemstillinger i bransjen
 • Arbeidsgrupper
 • Faste arbeidsgrupper der bedrifter som ønsker å bidra med egeninnsats knyttet til sektorens kunder inviteres til å delta.
 • Prosjektgrupper der bedrifter som ønsker å bidra med egeninnsats knyttet til konkrete utviklingsprosjekter inviteres til å delta

Sammensetning av Samferdselsforums strategiske råd

 • Kristin Amundsen (leder), Asplan Viak, Kristin.Amundsen@Asplanviak.no
 • Kjersti Kvalheim Dunham, Norconsult, Kjersti.Kvalheim.Dunham@norconsult.com
 • Bjørn Bertheussen, Vianova, bjorn.bertheussen@vianova.no
 • Stein Atle Haugerud, Dr. Techn. Olav Olsen, sah@OlavOlsen.no
 • Sverre Sundfær, Structor, sverre.sundfar@structor.no
 • Sigurd Rugsland, Norconsult, sigurd.rugsland@norconsult.com
 • Mari Barstad, WSP Norge, mari.barstad@wspgroup.no
 • Trond Hagen, Aas-Jakobsen, tah@aaj.no
 • Ragnar Holtan, Omega Holtan/Rejlers, ragnar.holtan@omegaholtan.no
 • Tor Helge Indrebø, Sweco, tor.helge.indrebo@sweco.no
 • Nils-Petter Aspestrand, COWI, NPAs@cowi.no
 • Morten Alstad, Multiconsult, morten-Alstad@multiconsult.no
 • Per Olav Laukli, Rambøll, per.olav.laukli@ramboll.no

RIFs samferdelsforum samarbeider tett med RIFs HMS/SHA-gruppe som arbeider for å forebygge skader og dødsfall i næringen. For mer informasjon, trykk her.