Personal og næringsliv

Under finner du de ulike typene forsikring RIF Forsikringsservice tilbyr.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en dødsrisikodekning. Dette innebærer at gruppelivssummen utbetales til de etterlatte ved dødsfall i forsikringstiden, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og om dette inntreffer i eller utenom arbeidstiden. Gruppelivsforsikringen kan normalt tegnes på maksimalt 50G. Det kan også tilknyttes uførekapital, ektefelleforsikring og barnetillegg.

Forsikringsgiver er Storebrand.

Last ned

Begunstigelsesskjema

Helseforsikring

Vi tilbyr helse-/behandlingsforsikring fra Storebrand Helseforsikring. Det er mulig å velge mellom tre ulike produkter: Behandlingsavtale, Behandlingsavtale Pluss og Behandlingsavtale Topp. Ved kollektive vilkår (minimum 5 ansatte) krever vi ingen helseopplysninger fra de ansatte.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon og prisforespørsel:

Last ned

Behandlingsavtale
Behandlingsavtale Pluss
Behandlingsavtale Topp (fra og med 5 ansatte)

Kontorforsikring

Vi tilbyr ulike næringslivs-, kontor-, maskin-, cyber og bygningsforsikringer avhengig av det behov dere som RIF-firmaer har. Vi har i denne sammenheng avtale med Gjensidige Forsikring.

Last ned vilkårene for kontorforsikring. 

Last ned vilkårene for cyberforsikring.

Pensjon

RIFs medlemsbedrifter kan inngå pensjonsavtale i Storebrand til svært gunstige betingelser. Bedriftene får mulighet til å velge i et bredt og fleksibelt produktspekter, samtidig som pensjonskostnadene blir redusert, takket være samarbeidet vårt.

Pensjonsordningene vi tilbyr er billigere og bedre enn våre deltakerbedrifter kunne oppnå hver for seg, det er vi trygge på. 125 av medlemsbedriftene (70 prosent av de ansatte) i RIF-firmaene har allerede et kundeforhold i Storebrand.

Storebrand er en veletablert samarbeidspartner med høy kompetanse. Det nyter RIF-medlemmer godt av. Ta direkte kontakt med Storebrand og referer til RIF-medlemskapet ditt.

Hva betyr egen pensjonskonto for deg som arbeidsgiver?

Med egen pensjonskonto flyttes mer ansvar over til arbeidsgiver og etableringen av «egen pensjonskonto» innebærer endringer for alle med innskuddspensjon i privat sektor. På denne kontoen samles all innskuddspensjon for dine ansatte – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet er at de ansatte skal få bedre oversikt og mer pensjon for hver pensjonskrone du sparer for dem.

Les mer om hva dette betyr for din bedrift.

Personalkaskoforsikring

RIF Forsikringsservices Personalkaskoforsikring samler forsikringer som gir rett til engangserstatning ved:

  • varig medisinsk invaliditet
  • arbeidsuførhet
  • dødsfall.

Forsikringen bygger på Lov om yrkesskadeforsikring og oppfyller alle kravene i loven. I tillegg er den bygget ut til å gi bedre dekning på flere områder enn en ren yrkesskadeforsikring kan gi.

Forsikringsgiver er Storebrand.

Reiseforsikring

Reiseforsikring kan tegnes enten som en heltids reiseforsikring (tjeneste og fritid) eller en tjenestereiseforsikring, og gjelder for reiser i hele verden. Ferie/fritidsforsikring inkluderer ektefelle/samboer og barn under 21 år. Avbestillingsforsikring er også omfattet.

AIG er forsikringsgiver.

For tilgang til reisekort bruk gjerne AIGs app: «AIG Travel Assistance App».

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikringen reduserer den personlige økonomiske risikoen som det medfører å være styremedlem eller administrerende direktør/daglig leder. 

Man kan bli pålagt et personlig erstatningsansvar der det foreligger brudd på bestemmelser i aksjeloven. Forsikringen dekker både det økonomiske tapet og saksomkostninger. Fastsatte krav gjelder ikke bare for aksjeselskaper, men vil også være retningsgivende for selskaper som ikke er organisert som aksjeselskaper.

Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring.

For å motta tilbud, vennligst oppgi ønsket forsikringsbeløp, antall ansatte, organisasjonsnummer og en bekreftelse på at dere ikke har styreansvarskrav rettet mot dere.

Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er en forsikring som gir erstatning for differansen mellom utbetalt sykelønn fra Folketrygden opp til 6G og faktisk lønn opp til 12G når sykdom eller ulykkesskade forårsaker minimum 1% arbeidsuførhet. Virksomheten tegner forsikring for navngitte ansatte under 67 år, med lønn høyere enn 6G.

Det betales ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet.

Last ned:

Vilkår sykelønnsforsikring.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring yter erstatning ved død eller livsvarig invaliditet når skadeårsaken er en ulykkesskade som rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås skade på legemet ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – uavhengig av forsikredes vilje.

Forsikringen kan enten tegnes som en heltids ulykkesforsikring (tjeneste og fritid) eller som en ren fritids ulykkesforsikring. Forsikringsdekningen dekker vanlige fritidsaktiviteter, men gjør unntak for spesielle sportsaktiviteter. Man kan også medforsikre ektefelle/samboer.

Yrkesskadeforsikring

Sample Text

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Den dekker skade og sykdom i henhold til Lov om Yrkesskade av 1989 og Forskrift om standardisert erstatning. Dekningen er dermed lik i alle forsikringsselskaper. Forskriftene kan fås ved henvendelse til RIF Forsikringsservice AS.

Vi gjør oppmerksom på at premien inkluderer både yrkesskade, yrkessykdom og refusjonsdelen til Folketrygden.

Frivillig utvidelse av yrkesskadeforsikring til og fra arbeidssted er inkludert i vår yrkesskadeforsikring. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gjelder for invaliditet fra 15-100 % invaliditet. Det kan tegnes en frivillig yrkesinvaliditet..