Presse – Gode signaler, men uklare tiltak
gode-signaler-men-uklare-tiltak

Nærings- og fiskeridepartementet fremla i dag en ny Stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Rådgivende Ingeniørers Forening mener regjeringen har lyttet til mange av signalene fra RIF knyttet til de største utfordringene med offentlige anskaffelser i byggenæringen, men at det er få konkrete tiltak knyttet til dette i Stortingsmeldingen.

RIFs medlemsbedrifter har to ulike roller i en anskaffelsesprosess. For det første er bedriftene konkurransedeltakere når det offentlige skal inngå kontrakter om oppdrag om prosjektering og rådgivning, prosjektledelse eller byggeledelse, innenfor bygg- og anleggssektoren mv. For det andre er bedriftene ofte engasjert som oppdragsgiverens representant i et prosjekt, og har som oppgave å utarbeide konkurransegrunnlagene eller bistå ved dette, for de kontraktene som inngår i prosjektet, samt evaluere forespørsler og tilbud på slike. RIFs medlemsbedrifter har derfor bred erfaring med anskaffelsesregelverket både fra rollen som tilbyder og fra rollen som oppdragsgiverrepresentant.

I høringsbrevet som ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 ba RIF derfor departementet særlig se på følgende utfordringer knyttet til offentlige anskaffelser:

  • Manglende bruk av bransjekontrakter/standardkontrakter
  • Manglende kompetanse og ulike maler/normer hos ulike innkjøpere
  • Unødvendig omfattende eller strenge krav til innlevert dokumentasjon

– Offentlige bestillere av prosjekterings- og byggearbeider har lite respekt for fremforhandlede kontraktsmaler laget av Standard Norge, og gjør nesten alltid store eller mindre avvik fra standardene, og flytter mest mulig risiko over på leverandørene. Dette øker transaksjonskostnadene og konfliktnivået i byggeprosjektene. Stortingsmeldingen gjengir mye av RIFs innspill, men foreslår ingen utredninger, praksisendringer eller regelendringer på dette området, sier RIFs utviklingssjef Ari Soilammi.

– Offentlige bestillere stiller svært omfangsrike kompetansekrav til leverandørene, men det er ingen kompetansekrav til offentlige bestillere. Stortingsmeldingen poengterer at dårlig bestillerkompetanse er et problem, og at regjeringen vil brukes mer ressurser på opplæring. Det er et skritt på veien, men å stille minimumskrav til bestillerkompetanse vil man altså ikke – og det er høyst uklart hvor mye ressurser regjeringen egentlig vil bruke på opplæring av offentlige bestillere.

– Det er positivt at Stortingsmeldingen foreslår dialog med næringen om å lage felles såkalte «kjøreregler» for anskaffelser – men regjeringen sier imidlertid ikke at disse kjørereglene skal inngå i det formelle regelverket for offentlige anskaffelser. RIF blir gjerne med på å utforme disse kjørereglene, men forventer at dette arbeidet forankres bredt hos både innkjøpere og leverandørorganisasjoner, slik at kjørereglene blir omforent og brukt i praksis, avslutter Ari Soilammi.