Hva skjer hos RIF Hvordan få ned konfliktnivået i byggenæringen?
hvordan-fa-ned-konfliktnivaet-i-byggenaeringen
Tirsdag arrangerte Prosjekt Norge, RIF, EBA og Arkitektbedriftene i Norge seminar om hvordan man unngår konflikter og tvister.

– Og nå har vi fått svar fra de som har vært i krigen, de som står i prosjektene og som blir fanget av situasjonen.

Han påpeker at det blant annet blir pekt på manglende innsikt i hverandres situasjon og forutsetninger, og manglende forståelse for hvordan holdninger og respekt påvirker samarbeid. Det synes åpenbart at lav tillit skaper økt risiko og at dette påvirker adferden. Nye samarbeidsformer spesielt i tidligfase, og nye kontraktsformer, kan være konkrete tiltak som er i ferd med å skape et nytt samarbeidsklima. Han mener det her ligger det betydelig potensiale så fremt mange får kompetanse på de nye prosessene.

– Det er et uttalt ønske om å videreføre seminarets engasjement og arbeid, enten med et nytt seminar eller med andre tiltak. Dette er til stor inspirasjon for oss som arrangører, og vi vil vurdere hvordan dette kan videreføres, legger Skavang til.

Status og veier og gå

Seminaret var godt besøkt, og deltakerne fikk innsyn i hvor kimen til konfliktene i prosjekterings- og produksjonsprosessen ligger da Kari Sandberg, administrerende direktør EBA, stilte spørsmålet Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig? Bettina Sandvin, avdelingsdirektør Statens vegvesen, fulgte opp ved å se nærmere på hvorfor akkurat samferdselssektoren er så utsatt for konflikter.

Ole-Petter Thunes, administrerende direktør Rambøll Norge, og deretter Johannes Meyer-Myklestad, Partner/advokat i Advokatfirmaet Selmer AS, gikk hver for seg inn på hvordan man kan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører, og hvorfor konfliktene egentlig oppstår og således kan forebygges. Egil Skavang delte sine tanker rundt hvordan forskjellige anskaffelses- og gjennomføringsmodeller påvirker konfliktnivået og hvordan det potensielt kan reduseres, hvorpå Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser Nye veier, tok opp hvordan et eventuelt nytt kontraktsregime kunne se ut.

Arrangementet var åpent for alle og ble avsluttet med en plenumsdiskusjon med panel.

Alle ser utfordringene, tillit er løsningen

– Seminaret viste at både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og advokatene har mange konkrete forslag til konfliktforebyggende tiltak og et sterkt ønske om forbedring, sier Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF.

Han peker på at byggherrene ser at entreprenørenes lave marginer er uholdbare, entreprenørene og de prosjekterende forstår at de må legge mer arbeid i å forstå hverandres rammebetingelser, og advokatene vet at de kan gjøre en viktig jobb som meglere før konfliktene låser seg. Kontrakten er ikke nødvendigvis det viktigste, det er tillit som blir den avgjørende faktoren. Slik tillit må imidlertid fortjenes, den kan ikke avtales.

– Vi trenger en åpen samhandlingsarena for alle parter med fokus på konfliktreduksjon. Prosjekt Norge kan være en slik arena. Vi håper derfor at «konfliktseminaret» i regi av Prosjekt Norge blir en fast møteplass for BAE-sektoren, avslutter Soilammi.