Presse Ingeniørene krever krafttak for fremtiden fra Støre-regjeringen
ingeniorene-krever-krafttak-for-fremtiden-fra-store-regjeringen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har tidligere avdekket at store deler av kritisk infrastruktur i Norge har et omfattende behov for oppgradering. Nå krever RIF at en ny regjering gjennomfører et krafttak for å gjøre landet bedre rustet til å møte klimaendringene og tilrettelegge for nødvendig omstilling av næringslivet.

– Manglende vedlikehold over mange år har gjort både etterslepet og regningen stor. Men ytterligere utsettelser av viktige vedlikeholdsprosjekter og nødvendige oppgraderinger vil påføre kommende generasjoner store kostnader. Det vil også bidra til at Norge står dårligere rustet i møte med fremtiden, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Fremtiden må prioriteres

RIF har gjennom sitt langvarige arbeid med rapporten State of the Nation – Norges tilstand dokumentert hvilke utfordringer Norge står overfor når det kommer til offentlig infrastruktur. Alt fra tilstanden på fylkesveier og jernbane, til sykehusbygg, energiforsyning, vann og avløp har blitt kartlagt i rapporten. På flere områder er fremtidsutsiktene dystre. Nå varsler foreningen tydelige krav til partiene som skal inn i regjeringsforhandlinger.

– Vi har høye forventninger om at en ny regjering gjør sitt for å bedre tilstanden på kritisk infrastruktur med økonomiske midler og nødvendig tilrettelegging. Nå har den nye regjeringen en historisk sjanse til å vise at de virkelig prioriterer fremtiden, sier Skudal Hansteen.

Stortingsmelding om klimatilpasning

Kravet som foreningen har sendt inn til AP, SV og Senterpartiet innebærer blant annet at regjeringen starter arbeidet med en helhetlig stortingsmelding om klimatilpasning. Planen må være en forpliktende opptrappingsplan for vedlikehold, investering og oppgradering av infrastruktur, offentlige bygninger, avløp, flomvern og beredskap. Andre områder som blir pekt på er oppgraderinger innen vann og avløp, sirkularitet i offentlige anskaffelser og full utbygging av InterCity.

– Per i dag er tilstanden på flere viktige infrastrukturområder langt ifra tilfredsstillende. Det store oppgraderingsbehovet gjør Norge ekstra sårbare for klimaendringene, og utgjør en trussel mot fysiske verdier og innbyggernes helse og sikkerhet, sier Skudal Hansteen.

Klimaendringene vil stille helt nye krav til flom- og skredsikring. RIF mener innsatsen på dette feltet må økes for å redusere tap av menneskeliv og skader på bygg og infrastruktur. Nok kapasitet og kompetanse i alle forvaltningsnivå for klimatilpasning og god arealplanlegging som tar klimautfordringene på alvor lokalt og nasjonalt, må prioriteres.

– I sommer fikk vi se hvor galt det kan gå dersom man ikke er godt nok rustet til å takle store mengder regnvann på kort tid. Både menneskeliv og store verdier gikk tapt i flommen i Mellom-Europa, og kostnadene for gjenoppbygging i Tyskland alene er estimert til å komme på over 300 milliarder kroner. Både FNs klimarapport og sommerens miljøkatastrofer bør få politikerne til å våkne, sier Skudal Hansteen.

Nødvendig nasjonalt løft for vann og avløp

RIF har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Gjennom rapporten State of the Nation har de rådgivende ingeniørene dokumentert at det må investeres 570 milliarder kroner frem mot 2040 for å sikre trygg vannforsyning og miljømessig avløpshåndtering.

– Tilstanden til vann- og avløpsnettet er blant de mest kritiske sektorene med størst vedlikeholdsetterslep. Det betyr at avgiftene vil øke drastisk i mange kommuner i de kommende årene hvis det ikke tas nye grep nå. Derfor forventer vi at regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå rammebetingelser, organisering og regulering av sektoren.

Full utbygging av InterCity

RIF krever også full utbygging av InterCity og ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Derfor ber de regjeringen øke satsingen på jernbane i tråd med Stortingets ambisjoner om full utbygging av indre og ytre Intercity, som viktige ledd i å forkorte reisetidene på lange jernbanestrekninger i Sør-Norge.

– Både InterCity og ny jernbanetunnel gjennom Oslo er nødvendig for å legge til rette for omstilling av næringslivet, og for at Norge skal nå målet om 50 prosent kutt i klimagassutslippene i transportsektoren. En offensiv og klimavennlig jernbanepolitikk er dermed også viktig for å ruste Norge for fremtiden, avslutter Skudal Hansteen.