Presse Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner
kommunalt-vedlikeholdsetterslep-pa-1450-millliarder-kroner

Rådgivende Ingeniørers Forening nyeste rapportserie «State of the Nation 2019» sender et varsku til politikerne før kommune- og fylkestingsvalget i september. Rapportene som ser på tilstanden til norsk kommunal og fylkeskommunal infrastruktur avdekker et vedlikeholdsetterslep på hele 1.450 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 260.000 kroner per innbygger.

  • Fylkesveiene er fortsatt i dårlig forfatning, til tross for økt innsamling av bompenger.
  • Før skolestart er norske skolebygninger også i dårlig forfatning.
  • Den lave utskiftningstakten for vannforsyningsanlegg innebærer økt risiko for forurenset drikkevann. 

Det er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) som står bak rapportserien State of the Nation som gjennomføres for tredje gang. Hensikten bak rapporten er å kartlegge vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet på sentrale områder innen offentlige bygg og infrastruktur. RIFs eksperter har gjennomgått Norges kommunale- og fylkeskommunale bygg, veier og vann- og avløpsanlegg. Disse har en samlet verdi på 3800 milliarder kroner, noe som tilsvarer 42 prosent av oljefondet.

Inn mot kommune- og fylkestingsvalget i september er RIF bekymret for situasjonen: – Rapportserien «State of the Nation 2019» viser overordnet at Kommune-Norge er et oppussingsobjekt og har et vedlikeholdsetterslep på 260.000 kroner per innbygger, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

RIF har tidligere avdekket Norges tilstand gjennom tilsvarende rapporter i 2010 og 2015. I forkant av årets kommune- og fylkestingsvalg har RIF sett nøyere på kommunale og fylkeskommunale bygg, veier samt vann- og avløpsanlegg. I rapportene gir RIF også helt konkrete råd til kommunene og fylkene på hva som bør gjøres og hvilke tøffe valg de norske kommunene står overfor.

– Ikke bare representerer den aktuelle infrastrukturen store økonomiske verdier i seg selv, men den har også en samfunnskritisk funksjon. Fungerer den ikke, kan det få store konsekvenser. Det har vi sett i sommer på Askøy og det gir et varsku om at dette er infrastruktur vi ikke har råd til å la forfalle, sier Hansteen.

– Mest kritisk er det for fylkesveier som allerede er i dårlig forfatning. Det er også kartlagt et ekstraordinært behov for vedlikehold av kommunale bygg. På det siste området er det i tillegg de svakeste i samfunnet, barn og eldre som rammes. Vi nærmer oss skolestart og mange av skolebyggene er ikke egnet for opphold og læring, sier Hansteen.

Når det gjelder kommunale bygg er det er ingen tegn på at tilstanden vil bli bedre. Arbeidstilsynet utførte i 2018 tilsyn på 138 skoler, som førte til reaksjoner på over 60 prosent av dem. I 2016 ble det tatt stikkprøver av 100 tilfeldige barnehager, og de viste at to av tre barnehager har unormal vekst av muggsopp, selv om de er godkjent på papiret. Når det kommer til drikkevann, er det avdekket at utskiftningstakten for vannforsyningsanleggene er så lav at det gir økt risiko for knapphet på vann og forurenset drikkevann.

Kommuner mangler oversikt

Funnene i rapporten viser at bevilgningen til fornyelse og vedlikehold er små, i tillegg til at overraskende mange kommuner mangler oversikt både over hva de eier og forvalter av bygg og infrastruktur, og hva som må prioriteres av vedlikehold. Etter to år med inntektsmessig opptur for kommunesektoren, må kommuner og fylker fremover belage seg på at det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Det blir derfor stadig viktigere å legge gode planer for å få mer ut av hver krone.

Kritisk for fylkesveiene

RIF slo alarm om livsfarlige fylkesveier i 2015. Siden den gang er det få tegn til bedring. Fortsatt får fylkesveien tilstandskarakter 2, på en skala fra 1-5. En slik karakter viser at funksjonaliteten til fylkesveiene er truet. Mens nordmenn betaler mer og mer i bompenger, er tilstanden på fylkesveiene altså fortsatt dårlig. Nordmenn betalte 8 milliarder kroner i bompenger i 2013 da dagens regjering overtok og dette har økt til 10,2 milliarder i 2017. Det er all mulig grunn til å tro at dette har økt ytterligere når tallene for 2019 er klare.

– Våre funn harmonerer ikke nødvendigvis med de ambisjonene Regjeringen har flagget på dette området, sier Hansteen. Etter rasulykken i Jølster bekreftet Statsministeren situasjonen: – Etterslepet til fylkene når det gjelder fylkesveiene er stort[i].

Velgerne sitter med nøkkelen

– Politikerne må ha svar på hvordan de skal sikre kommunenes bygg og infrastruktur for dagens og fremtidens generasjoner. Deres svar på dette er avgjørende for friskt og rent vann i springen, om vi kan komme oss trygt på jobb, og om barna våre kan gå på skoler i helsebringende og trygge omgivelser. Velgerne sitter derfor med nøkkelen ved høstens kommune- og fylkestingsvalg, avslutter Hansteen.

[i] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/QoEB4J/erna-solberg-rassikring-i-joelster-reddet-hus

Foto: Nicolas Tourrenc