Hva skjer hos RIF Konjunkturmåling: Nokså positivt utsyn

I rådgiverbransjen er det fortsatt et positivt utsyn på det norske markedet, selv om indikatorer tilsier en mindre vekst i norsk økonomi fremover enn det det har vært de siste årene. Det viser RIFs konjunkturmåling fra høsten 2013.

Det er likevel forskjeller på tvers: Det rapporteres om et litt lavere aktivitetsnivå i enkelte regioner og innenfor enkelte forretningsområder.

Konjunkturmålingen høsten 2013 viser at det generelt sett er positiv forventning til en økning i antall årsverk blant RIFs medlemsbedrifter. Det er imidlertid regionale forskjeller i sysselsettingsforventningene, og særlig i Sør-Norge synes behovet for nye hoder å være mer begrenset, mens den største økningen i antall årsverk er forventet på Østlandet og i Oslo.

Når medlemsbedriftene blir spurt om ordrereserven i dag sammenlignet med for et halvt år siden, er det flere virksomheter som angir at ordrereserven er blitt mindre heller enn større. Her er det imidlertid forskjeller på tvers av bedriftsstørrelse, og region. Det er i utpreget grad de minste bedriftene som angir at deres ordrereserve er mindre i dag. For større bedrifter er bildet mer positivt. Ordrereserven må derfor, alt annet likt, ha blitt større absolutt sett og det har generelt vært en mer positiv utvikling enn det resultatene tilsier ved første øyekast.

Det samme bildet avtegner seg når vi ser på markedsutsiktene på kort og litt lengre sikt. Umiddelbart viser tallene en noe mer pessimistisk bransje, men igjen dekker dette over at de større medlemsbedriftene er mer positive til ordrereserven om 3 og 6 måneder, mens de små bedriftene er mer pessimistiske.

Resultatene antyder en mer avventende og forsiktig optimistisk bransje totalt sett. Viktige drivere for utviklingen i rådgiverbransjen framover er blant annet investeringsplanene til den nye regjeringen, iverksetting av prosjektene og planene i Nasjonal Transportplan, internasjonal konkurranse, utviklingen i boligmarkedet og utviklingen i oljeprisen.

Les RIFs konjunkturrapport høst 2013.