Hva skjer hos RIF Konjunkturrapport vår 2014: Nokså positivt fremtidssyn

RIFs konjunkturrapport for våren 2014 viser at det er et nokså positivt syn på fremtiden blant våre medlemsfirmaer, til tross for at det er forventninger til noe lavere vekst i norsk økonomi.

Likevel er det forskjeller dersom man ser på resultatene brutt ned på region, forretningsområde og medlemsbedriftenes størrelse målt i antall årsverk.

Rapporten viser at det er en positiv forventning om økning i antall sysselsatte blant medlemsbedriftene. Man ser likevel at det er noen regionale forskjeller, og det er en negativ utvikling i antall årsverk i Sør-Norge. Det er bedrifter i Østlandet og Osloregionen som har størst forventning til en økning i antall årsverk.

Medlemsbedriftene rapporterer om at ordrereservene har blitt mindre heller enn større sammenlignet med høsten 2013. Det er forskjeller på tvers av regioner og bedriftsstørrelse. Vi ser at det i stor grad er de minste bedriftene som rapporterer om mindre ordrereserver i dag. Bildet er mer positivt for større bedrifter enn for dem med færre årsverk.

Hvis vi ser på tallene for forventet ordrereserve de neste seks månedene, ser vi tegn til en nokså optimistisk bransje. Tallene viser at det både på kort sikt (3 måneder) og på litt lengre sikt (6 måneder) er forventet en økning i ordrereservene. Ser vi fordelingen på virksomhetsstørrelse, er det igjen de mindre bedriftene som er noe mer pessimistiske når det gjelder ordrereservene et halvt år frem i tid.

Les hele konjunkturrapporten for våren 2014.

Les sak i E24 om RIFs konjunkturrapport for våren 2014: http://e24.no/naeringsliv/norsk-oekonomis-fremtid-er-positiv/23224263