Hva skjer hos RIF Krever 200 millioner mer til flom- og skredsikring
krever-200-millioner-mer-til-flom-og-skredsikring

I et felles brev til Regjeringen ber en rekke aktører inkludert RIF om mer penger til flom- og skredsikring i Statsbudsjettet. Brevet er signert av lederne for KS, Finans Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening samt Rådgivende Ingeniørers Forening, og gjengis nedenfor i sin helhet.

Tilpasninger til et endret klima krever økt satsing på forebygging av naturskader

I Statsbudsjettet for 2021 reduserer Regjeringen bevilgningen til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal forebygge flom- og skred (kap 1820, post 22, 45, 60 og 72) med 15 millioner kroner. Dette er svært uheldig i ei tid hvor utbetalingene som følge av naturskader øker. Klimaendringene rammer Norge oftere og med skader på liv, helse, matproduksjonen, infrastruktur og eiendom. Dette påvirker også næringsvirksomhet og verdiskapningen. Det er grunn til å tro at naturskader vil øke i omfang. Norge må ruste seg bedre til å håndtere et våtere, varmere og villere klima. Skred- og flomhendelser i Surna og Jølster viser dette. Det gjelder innbyggere og næringsliv sin trygghet og hverdag i by og bygd.

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo, samt skogskader som kan skyldes naturhendelser eller vær (Finans Norge). De største naturskadene er storm, stormflo, skred og flom. Andre værrelaterte skader som ikke direkte skyldes de nevnte regnes ikke som naturskade, men kan være dekket av andre vilkår fra forsikringsselskapene og samles i en egen skadestatistikk.

Vi er et langstrakt land med både kystlinje, fjell, innsjøer og elver. Klimaet og naturhendelser treffer ulikt i de ulike delene av landet. Mens Vestlandet og Nord-Norge treffes av vinder og havøkning, er det flom etter nedbør og snøsmelting som treffer Østlandet.

En oversikt utarbeida av NVE i januar 2019 over behov for flom- og skredsikringstiltak viser et behov på 3,9 mrd. kroner. I 2020 bevilget Stortinget 331 millioner kroner og nå foreslås bevilgningen redusert i statsbudsjettet.

Vi oppfordrer Stortinget til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene og øke bevilgningene til flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2021 med 200 millioner kroner. Det er bedre samfunnsnytte i å forebygge framfor å reparere skader.

Foto: Sten Celius KS