Blog Krever strategi for informasjonssikkerhet 25.10.2012

RIF er en av virksomhetene som krever bedre koordinering av gravearbeider for ledninger i et ferskt brev til justis- og beredskapsminister Grete Faremo. – Det er behov for å få på plass en helhetlig nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, heter det i brevet.

Det er RIF, Norsk Vann, KS Bedrift, Energi Norge, Telenor Norge AS, Norsk Fjernvarme, Avfall Norge, Geomatikkbedriftene og MEF som står bak brevet.

«Samfunnet er kritisk avhengig av at ulike typer infrastruktur i grunnen fungerer; herunder strøm, vann, avløp, telefoni, fjernvarme, bredbånd og etter hvert også gass og søppelsug. Disse infrastrukturtjenestene benytter normalt offentlig veggrunn som felles trasé for fremføring. I dag oppstår en rekke feil, mangler og forsinkelser på grunn av manglende samordning av ledningsarbeider. Dette gir sikkerhetsmessige og samfunnsøkonomiske utfordringer, som bransjene har arbeidet målrettet med å finne konstruktive og bærekraftige løsninger på,» heter det i brevet.

Organisasjonene som har sendt brevet har i lengre tid etterlyst statlige myndigheter som en sterkere drivkraft i dette arbeidet, da løsningene i stor grad betinger et mer avklart og harmonisert regelverk på tvers av de ulike infrastruktursektorene.

«Det er i dag ingen plikt for ledningsaktørene til å dele informasjon om hvor ledningene ligger. Det er videre svært ulike sikkerhetskrav til ledningsdata fra de ulike sektormyndighetene på området. Dette ble svært godt illustrert i en workshop om informasjonssikkerhet for ledningsdata 19. juni i år, der bl.a. representanter for ledningseierne og de respektive sektormyndighetene var samlet. Workshopen viste at det er et stort og akutt behov for at statlige myndigheter harmoniserer sin sikkerhetspolicy, slik at det kan bli mulig for ledningseierne å utveksle ledningsinformasjon til felles beste innenfor Sikkerhetslovens rammer,» skriver organisasjonene.

Vi ser imidlertid ingen vilje til slik harmonisering fra myndighetenes side – selv ikke i etterkant av workshopen den 19. juni.

Liv Kari