Hva skjer hos RIF Miljø, fornybar, nettutbygging og samferdsel gir fortsatt full fart

RIFs medlemsbedrifter forventer økt antall sysselsettinger og økte ordrereserver fremover, men optimismen er svakere enn for et halvt år siden.

– RIFs ferske konjunkturundersøkelse for høsten 2014 viser at det totalt sett er en positiv forventning om økning i antall sysselsatte blant medlemsbedriftene. Men vi ser likevel at optimismen er svakere i høst sammenlignet med vårens gjennomføring, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen.

Det ser derfor ut til at medlemsbedriftene er noe mindre optimistiske med tanke på ansettelser det neste kvartalet. Virksomheter i Oslo har høyest forventninger til flere ansettelser i tiden fremover. Det er bedrifter med 100-249 årsverk som forventer størst økning i antall sysselsatte de neste seks månedene (3,9 %), etterfulgt av bedrifter fra 0,5 til 9 årsverk (3,6 %). Samlet sett antyder bransjen totalt en økning på 2,5 %.

– RIF-firmaene rapporterer om at ordrereservene har blitt mindre heller enn større sammenlignet med våren 2014. De reelle ordrereservene høsten 2014 er lavere enn det bedriftene forventet for 6 måneder siden, forsetter Hansteen. Tallene viser at det både på kort sikt (3 måneder) og på litt lengre sikt (6 måneder) er forventet en økning i ordrereservene, men tallene er noe mindre optimistiske enn for et halvt år siden. Olje og gass skiller seg ut med størst andel som rapporterer forventninger til mindre ordrereserver fremover. Energi, miljø, samferdsel og plan har positive forventninger de kommende 6 månedene. Vi er overrasket over at vann- og avløp ikke har økt etterspørselen med tanke på de store behovene som gjenstår. Muligens har mange kommune ikke tatt inn over seg konsekvensene av å vente lenge med å oppgradere og vedlikeholde ledningsnettet, sier Hansteen.

For samferdsel har markedet tatt seg kraftig opp det siste halve året, med en stor økning i antall prosjekter som er lagt ut på anbud. Spesielt er det knyttet store forventninger til prosjekter som intercity-satsningen på Østlandet, utbygging av E6 nordover, E134 i Drammensregionen, fergefri E39 og ikke minst utbygging av E18 fra Oslo i retning Asker. Dette positive utsynet blir langt på vei bekreftet av den positive tendensen i tallene i denne delen av undersøkelsen. Samtidig oppgir kilder at konkurransen oppdragene er stor. Dette kan både ha sammenheng med en økt andel utenlandske tilbydere, samt at flere selskap kanskje snur noen av sine ressurser fra olje og gass til disse områdene.