Presse Norges tilstand: 2600 milliarder i etterslep
norges-tilstand-2600-milliarder-i-etterslep

I dag legger administrerende direktør i RIF Liv Kari Skudal Hansteen fram rapporten Norges tilstand 2015 – State of the Nation. Den viser at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastruktur er på svimlende 2600 milliarder kroner. Rapporten lanseres på Byggedagene.

Rådgivende Ingeniørers Forening har avdekket Norges tilstand gjennom rapporten State of the Nation 2015. Funnene er nedslående. Det totale vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet er beregnet til 2600 milliarder, nesten et halvt oljefond.

I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første «State of the Nation»-rapporten. Den avdekket et 800 milliarder stort vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på sentrale områder innen offentlige bygg og infrastruktur, og påviste store variasjoner mellom de kritiske samfunnsområdene.
Nå vet vi mer og har bedre datagrunnlag, derfor er tallet vesentlig høyere.

Last ned rapporten Norges tilstand 2015 som PDF her.

Kommunalt forfallPå enkelte områder er tilstanden svært alvorlig. Funksjonaliteten og påliteligheten er truet. Mest kritisk er det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler. De har oppnådd karakteren to, som betyr at anlegget er i en dårlig forfatning. Også helsebygg er preget av forfall. Vannforsyningsanleggene er i en slik tilstand at det gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann. Oppsummert er Staten rik, mens kommunene forfaller.

Til tross for økte midler på flere områder og at veksten i vedlikeholdsetterslepet på riksveier og jernbane har stanset, er det totale behovet enormt. Forklaringen ligger delvis i at vi nå vet mer om den reelle tilstanden til anleggene. Dels ligger også forklaringen i økte behov og krav knyttet til kapasitet og sikkerhet, samt endringer i klima og bosetning. Liv Kari Skudal Hansteen legger fram rapporten Norges tilstand 2015 18. mars.

-RIFs funn viser at forfallet har kommet så langt på så mange samfunnskritiske områder at det vil bety å bygge Norge på nytt. RIF anbefaler derfor myndighetene å ta grep nå for å stoppe forfallet av det offentlige Norge. Funnene er alvorlige, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm dir i RIF.

Av de tolv områdene som er vurdert, er det kun tre områder som har fått karakteren fire, og som dermed har god standard. Det er lufthavner, energidistribusjon og energiproduksjon.

-Dette skyldes blant annet at disse har områdene har andre styrings- og finansieringsformer. De kan dermed bygge i forhold til hva som er teknisk-økonomisk optimalt og er uavhengige av årlige politiske bevilgninger, sier Skudal Hansteen.

Økt gjennomføringskraft- RIFs klare råd er å finne tverrpolitiske løsninger som sikrer god, forutsigbar finansiering på lang sikt. Vi må tørre å prioritere vedlikehold, og klare å tenke lenger enn til neste års statsbudsjett, sier Skudal Hansteen. – Samtidig må vi etablere mer effektive prosesser og øke gjennomføringskraften.
I rapporten gir RIF helt konkrete råd for hva som bør gjøres for hvert enkelt område.
Det økonomiske handlingsrommet i Norge har aldri har vært større. En nedgang i oljevirksomheten vil kunne frigjøre ressurser for økt satsing på offentlige bygg og infrastruktur. Likevel ligger ikke hele løsningen i å bruke mer penger, men å bruke dem bedre.

Kontaktpersoner:

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF, tlf 916 56 131.

Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonssjef, tlf 908 20 918

Line Fredriksen, kommunikasjonssjef, tlf 913 62 254

Ønsker du å få trykt utgave av rapporten tilsendt? Send en e-post til anne.holstad@rif.no.