Hva skjer hos RIF – NTP begraver den stykkevis og delte samferdselsutbyggingen i Norge

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) er fornøyd med at samfunnsøkonomiske vurderinger og viktigheten av sammenhengende standard og utbygging har ligget til grunn for NTP som ble fremlagt i dag. RIF er også godt fornøyd med at vedlikeholdsgapet og klimamålsetningen står sentralt i NTP.

NTP.jpg

– Vi støtter samferdselsetatene i deres vurdering av at NTP også er et viktig verktøy for å nå samfunnets klimamål, sier Liv Kari Skudal Hansteen som er adm. direktør i RIF.

– Vi mener det er gjort fornuftige vurderinger av samferdselsetatene, og nå er det opp til politikerne å følge opp med forutsigbar og tilstrekkelig finansiering for å nå de ambisiøse målsetningene innenfor fremkommelighet, miljø og sikkerhet, fortsetter Skudal Hansteen.

RIFs ekspertgruppe vurderer NTP

Rådgivende ingeniørers forenings ekspertgruppe for samferdsel har vurdert ulike aspekter ved NTP, og har gjort følgende foreløpige konklusjoner:

Vei

 • NTP innehar fornuftige prioriteringer og RIF er spesielt fornøyd med at drift og vedlikehold av riksvei er prioritert.
 • Dersom man legger seg på høy ramme vil man spare inn ti år på å oppnå en akseptabel standard på riksveinettet.
 • RIF mener at selv om fartsnivået vil øke med satsning på motorveier og møtefrie veier, vil utbygging av et slikt vegnett gi positiv effekt på trafikksikkerheten.
 • NTP gir noen små bidrag, men mangler virkemidler for å friskmelde fylkesveiene som sliter med et massivt vedlikeholdsetterslep. I RIFs rapport «Norges tilstand 2015» er dette dokumentert til mellom 500-600 mrd. kroner. Det er kun foreslått et «Fornyelsesprogram» for fylkesveiene, men det vil bli opp til fylkeskommunene å prioritere finansiering av dette, hvilket få av dem har evnet frem til nå.

Jernbane

 • Punktlighetsmålet på 95 prosent for jernbane vil ikke oppnås selv med høy ramme.
 • Med høy ramme vil det ta cirka 35 år å fjerne vedlikeholdsetterslepet på jernbane.
 • Med basisramme for jernbane vil man ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og man vil ikke oppleve et forbedret tilbud for de togreisende.
 • Kun middels og høy ramme gir en positiv klimaeffekt fra bane.
 • RIF er bekymret over at selv med høy ramme vil man ikke klare å gjennomføre InterCity og Ringeriksbanen i henhold til planen.

Klimamålsetningen

RIF mener det er riktig at etatene vektlegger klimastrategien i NTP, men..

 • RIF tviler på at 50% finansiering på tiltakene fra Staten er tilstrekkelig for å få gjennomført alle de tiltakene som er nødvendig for å nå målene om nullvekst i antall bilreiser.
 • RIF etterlyser en synliggjøring i NTP av hvilke bymiljøtiltak som skal prioriteres og gjennomføres når for å møte klimamålsetningen.
 • RIF vil påpeke at dersom regjeringen skal oppnå de miljømessige kravene innen 2030 må man velge minimum middels ramme.
 • RIF frykter at konsekvensen av at man ikke har prioritert KVU Oslo-Navet inn i basisramme er forsinkelser i utbyggingen. Dette er kritisk for å få en samferdselssektor som kan håndtere den befolkningsøkningen man forventer på det sentrale Østlandet på en bærekraftig måte.

I «Norges tilstand 2015» poengterte RIF behovet for å styrke NTP som verktøy for en helhetlig transportplanlegging med fokus på overganger mellom transportformene og de utfordringene som sentraliseringen mot større byer innebærer. – Med den NTP som ble fremlagt i dag mener RIF at den stykkevis og delte samferdselsplanleggingen som har preget Norge er begravet, avslutter Liv kari Skudal Hansteen.