Blog NTP: Fornuftige grep, men fortsatt behov for mer penger

I nasjonal transportplan 2014-2023 ønsker regjeringen å legge til rette for mer effektive planleggingsprosesser, mer sammenhengende utbygging og en tilstrekkelig og forutsigbar finansiering. Dette er grep RIF tidligere har foreslått, og etter vår mening er det den beste måten å utnytte hver samferdselskrone på.

I 2010 og 2011 konkluderte RIF i vår State of the Nation-rapport at vedlikehold har vært nedprioritert.

Regjeringen møter dette med å sette av mer penger til vedlikehold, noe som vil bidra til å bremse forfallet.

Dette er viktig grep, men RIF-gjennomgangen viser at det fortsatt ikke er satt nok midler til sikre alle samfunnets investeringer og verdier på vei og jernbane.

I RIF-rapporten fra 2012, Effektivisering av plan- og beslutningsprosesser, redegjorde RIF for flere mulige grep for å effektivisere planprosessene og dermed få investeringsprosjektene raskere gjennomført.

Det at regjeringen nå vil halvere planleggingstiden ved å ta grep som RIF tidligere har foreslått, er meget positivt. Som RIF-utredningen Bygging av E18 Vestfold viser, kunne E18 gjennom Vestfold vært bygget både raskere og billigere hvis strekningen hadde vært fullfinansiert fra dag én. Dette budskapet har også regjeringen tatt inn over seg. I NTP er det kommet inn et eget punkt om forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring. Det viktigste grepet er at finansieringer skal ta hensyn hva som er som er teknisk og økonomisk optimalt, fremfor at finansieringstakten legger begrensninger for dette.

Også det at regjeringen nå legger vekt på mer sammenhengende utbygging av lengre strekninger for å få til bedre ressursutnyttelse er positivt, men RIF savner bl.a. utbygging av Oslotunnelen.

Fullføring av innerstrekningene på Intercity-prosjektet innen planperioden ser vi som svært positivt. Det er dessuten positivt at det settes av 1,5 mrd kroner til planlegging og oppstart av Ringeriksbanen, men RIF er bekymret for hvordan dette følges opp, så lenge NTP skal revideres allerede om fire år. Det at Ringeriksbanen tidligere både har blitt tatt inn og ut av NTP, illustrerer noe av uforutsigbarheten med ved å ha en samferdselsplan som ikke er økonomisk forpliktende.

Forutsigbarhet og langsiktighet er helt sentralt for å utnytte ressursene på best mulig måte.

RIF mener at NTP burde hatt et 50-årsperspektiv, på linje med pensjonsreformen, og også være mer økonomisk forpliktende.

RIF og resten av anleggsbransjen har vist at våre nasjonale rådgiver- og entreprenørfirmaer i samarbeid med utenlandske aktører kan planlegge og bygge større volum enn i dag. RIF ser en samlet bygg- og anleggsnæring som står klar til å ta fatt på nye viktige samfunnsoppgaver, og som jobber kontinuerlig med forbedring, for at samfunnet skal kunne få mest mulig nytte for hver krone som går til samferdselstiltak.

Les hele RIFs høringsuttalelse til NTP 2014-23.

Liv Kari