Presse – NTP vil gi en helhetlig samferdselsutbygging i Norge
ntp-vil-gi-en-helhetlig-samferdselsutbygging-i-norge-2

Et lands samferdselsstruktur sier mye om hvordan samfunnet fungerer i sin helhet. – NTP, slik den er presentert i dag, vil gi en helhetlig samferdselsutbygging i Norge, helt i tråd med rådene vi har gitt til Regjeringen siden 2010, sier Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Skudal Hansteen.

Det overordnede målet i transportpolitikken er at det skal tilbys et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og regional utvikling. Viktige drivere som befolkningsvekst og urbanisering tilsier mer transportetterspørsel, særlig i sentrale strøk og langs hovedårene i transportsystemet. RIF mener det er riktig at samfunnsøkonomiske vurderinger legges til grunn for den overgripende strukturen på NTP, som ble presentert på torsdag. – Vi mener det er gjort fornuftige vurderinger av forhandlingspartene, og med det forhandlingsresultatet som ble presentert i dag er vi også sikret mer forutsigbar og tilstrekkelig finansiering for å nå de ambisiøse samfunnsmålene, fortsetter Skudal Hansteen.

Regjeringen signaliserer at de vil bruke 1000 milliarder til samferdsel over 12 år. Det tilsvarer omtrent høy ramme slik transportetatene utredet det for et år siden. RIF mener det viser at regjeringen satser mer på samferdsel enn noen gang før. Av dette skal omtrent 45 prosent etter sigende brukes til jernbane. Dette er en betydelig økning i forhold til etatenes forslag, som hadde jernbanens andel på cirka 35 prosent. Det gir mulighet til å gjennomføre flere jernbaneprosjekter enn det som sto under høy ramme i etatenes forslag. Grenlandsbanen (sammenkobling av Sørlands- og Vestfoldbanen) har nå blitt prioritert opp. Dette prosjektet går trolig på bekostning av ytre IC strekningene. I forrige NTP skulle Dovrebanen ferdigstilles til Lillehammer i 2030. Nå forskyves ferdigstillelsen ytterligere fire år til 2034. De resterende 55 prosentene blir da til veier, farleder (Stad skipstunnel), flyplass (Bodø) og bymiljøavtaler. Det kan se ut som andelen som blir igjen til vei blir vesentlig lavere enn det som var høy ramme i transportetatenes forslag.

Under presentasjonen av NTP på Oslo S fremhevet samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at vedlikeholdsetterslepet på jernbane skal innhentes. Tilstanden på dagens jernbanenett er vurdert til å være dårlig. Standarden varierer mellom de ulike banestrekningene, men generelt er jernbanenettets gjennomsnittsalder høy og vedlikeholdsetterslepet stort. Teknisk levetid for store deler av anleggene er utløpt, eller i ferd med å løpe ut de neste årene. – For et par år siden fremla vi en rapport som viste at det oppsamlede vedlikeholdsetterslepet på jernbanen er på hele 500 milliarder kroner. Samferdselsministerens fokus på vedlikeholdsetterslepet er derfor god samfunnsøkonomi, sier Skudal Hansteen.

I rapportene «State of the Nation/Norges Tilstand» har de rådgivende ingeniørene vurdert vedlikeholdsetterslepet i offentlige bygg og infrastruktur, herunder også jernbane, samt gitt sine råd for å redusere dette etterslepet. – Vi registrerer at Regjeringen og støttepartiene har lyttet til våre råd fra 2010 og 2015, sier Liv Kari Skudal Hansteen. Blant rådene var følgende:

1. Utredning og planlegging av kapasitetsøkende tiltak i Oslo, herunder Oslo-tunnelen.

2. Forsere ferdigstillelse av InterCity-triangelet, inkludert Ringerike-banen.

3. Fremskynde utbygging av nytt signalanlegg (ERTMS) over hele landet.

RIF har tidligere poengtert at det bør legges større vekt på NTP som verktøy for en helhetlig og mer langsiktig transportplanlegging med fokus på overganger mellom transportformene og de utfordringene som sentraliseringen mot større byer innebærer. – Med de signalene vi fikk fra Regjeringen og støttepartiene i dag mener vi at den stykkevis og delte samferdselsplanleggingen som har preget Norge i tiår er begravet, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen.