Hva skjer hos RIF Ny kontraktsstandard for uavhengig kontrolloppdrag – NS 8404

Standard Norge har utarbeidet en ny bransjekontrakt for uavhengige kontrolloppdrag, som gjelder fra 1. september 2013. Det er utarbeidet en ny blankett, protokoll og kontraktsbestemmelser.

Kontrakten er i hovedsak basert på NS 8402, men hvor det er inntatt enkelte regler fra NS 8401 om endringer og fristjustering.

Kontrakten åpner for å avtale honorering etter medgått tid, fastpris eller blanding. Det er i standardens innledning gitt føringer på når fastpris skal kunne brukes. Som følge av muligheten for fastpris, er det i NS 8404 en regulering av oppdragsgivers endringskompetanse, varsling av tillegg og utmåling, tilsvarende NS 8401 pkt. 10. Det er også inntatt regler om fristforlengelse, forsering og justering av fastpris grunnet tidsforskyvninger, stort sett tilsvarende NS 8401.

Her, som i andre oppdrag, vil det være viktig for kontrollør at krav om mer vederlag eller tid, varsles oppdragsgiver skriftlig så snart som mulig. Dette gjelder også der kontrollør honoreres etter medgått tid, da NS 8404 inneholder de strenge varslingsreglene fra NS 8402 om budsjettsprekk.

Kontrollørens ansvar har vært diskutert. NS 8404 har inntatt en særbestemmelse som klargjør at primæransvaret for feil skal ligge hos prosjekterende/utførende, og ikke hos kontrollør.

Selve ytelsen, m.a.o. hvordan kontrollen skal gjennomføres og dokumenteres, er ikke nevneverdig omtalt i NS 8404. Krav til ytelsen må beskrives av partene i kontrakten, eller av oppdragsgiver i dennes konkurransegrunnlag.